Ви є тут

Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах).


Номер роботи - П 4 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл учебников:


"Основы теории цепей" (в 2-х частях).


Авторы: Коваль Ю.А., Гринченко Л.В., Милютченко И.А., Рыбин А.И.


"Электродинамика и распространение радиоволн" (в 2-х частях).


Ч.1. Основы теории электромагнитного поля.


Ч.2. Излучение и распространение радиоволн.


Авторы: Шокало В.М., Усин В.А., Вунтесмери В.С., Грецких Д.В.


 


Аseriesof the textbooks:


"Basesof theory of circuits" (2 parts).


Authors: KovalYu.O., GrynchehkoL.V., MylyutchenkoI.O., RybinO.I.


"ElectrodynamicsandRadiowavePropagation" (2 parts).


P.1.Basesof theory ofelectromagnetic field.


P.2. Radiation andPropagationofelectromagneticwaves.


Authors: Shokalo V.M., Usin V.A., Vuntesmeri V.C., Gretskih D.V.


 

Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютченко І.О., Рибін О.І., Шокало В.М., Усін В.А., Вунтесмері В.С., Грецьких Д.В.

 

Представлений Міністерстом освіти і науки, молоді та спорту України,  

висунутий  Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 

 

1. Основи теорії кіл.   Ч.1.  Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2004.  436 с.

2. Основи теорії кіл. Ч.2.  Харків: ХНУРЕ: "Колегіум", 2006.  668 с.

3. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч.1.  Харків:  ХНУРЕ, "Колегіум", 2009.  286 с.

4. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч.2.  Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2010.  435 с.

 

Загальний тираж підручників складає 1600 примірників.

 

 

У перший частині підручника "Основи теорії кіл"розглянуто основнiпоняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кiл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з iндуктивними зв’язками пpи синусоїдній дії; частотнiхарактеристики електричних кiл; електричні фільтри.

У другій частині розглянуто розділи: аналіз перехідних процесів класичним, часовим та операторним методами; багатополюсники; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл; нелінійні кола; методи автоматизованого аналізу кіл.

У перший частині підручника "Електродинаміка та поширення радіохвиль" викладено фундаментальні положення макроскопічної електродинаміки: рівняння електромагнітного поля, теореми та принципи електродинаміки, розглянуто властивості статичних, стаціонарних і квазістаціонарних полів, властивості пласких електромагнітних хвиль при поширенні в ізотропному, анізотропному і гіротропному середовищах та явища на межі поділу двох середовищ.

У другій частині викладено питання поширення електромагнітних хвиль в спрямовуючих системах, резонансні системи діапазонів НВЧ, ВВЧ та ГВЧ, випромінювання радіохвиль та їх дифракція на різних об’єктах, поширення радіохвиль різних діапазонів частот у природних умовах.

Обидва підручники містять велику кількість ілюстрацій, прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки, довідкову та історичну інформацію з теорії кіл, електродинаміки та поширення радіохвиль.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої ради  Житомирського військвого інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету  03 версеня  2012 року о 12.30 в аудиторіїї 5/218 за адресою: м. Житомир, вул. Миру  22.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.