Ви є тут

Цикл наукових праць "Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя"


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Автор: Севостьянова Н.І., к.ю.н.

Представлений Національним університетом “Одеська юридична академія”

Цикл наукових праць складається з монографії, навчально-методичного посібника і 30 наукових статей.

Цикл наукових праць присвячено дослідженню міжнародно-правової регламентації, практики реалізації та тенденцій розвитку звернення до ЄСПЛ в контексті здійснення права на доступ до правосуддя.

Проаналізовано становлення права на звернення з індивідуальною заявою та його розвиток на різних етапах еволюції правозахисної системи Конвенції. Підкреслено важливість реальної, а не формальної можливості реалізації зазначеного права. Акцентовано увагу на тому факті, що в результаті системного реформування, з набранням чинності Протоколу №14 до Конвенції, було створено нову систему доступу до ЄСПЛ.

Отримані результати дозволили виявити системні прогалини у національному законодавстві України, що стане поштовхом до подальших демократичних реформ та сприятиме підвищенню рівня захисту прав людини в Україні. Запропоновано нові підходи до підготовки заяви до Європейського суду з прав людини з урахуванням змін у контрольному механізмі Конвенції та введення нових критеріїв прийнятності.

 Суперечливість результатів реформування ЕСПЛ є свідченням того, що вирішення проблеми захисту прав людини перебуває в площині національних правових систем та полягає в першу чергу в імплементації міжнародних стандартів відправлення правосуддя та виконання судових рішень.

Результати та висновки роботи сприятимуть зменшенню кількості звернень до Європейського суду з прав людини проти України, що, з одного боку, стане свідченням підвищення рівня відправлення правосуддя національними органами юстиції, а з іншого, вкаже на виконання Україною її міжнародних зобов’язань перед Радою Європи.

Кількість публікацій: 30, в т.ч. монографія, 20 статей, 10 тез доповідей.