Ви є тут

Цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ”


Номер роботи - P 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научных работ "Закономерности волно-вихревых процессов в сплошной среде"Авторы:Бойко В.В., Мадерич В.С., Мелешко В.В., Никишов В.И., Селезов И.Т., Тимоха А.Н., Хомицкий В.В., Черкесов Л.В.  A series of the work "Regularities wave-vortical processes in continuum"Authors:BoykoV.V., Maderich V.S., Meleshko V.V., Nikishov V.I., Selezov I.T.,Timokha A.N., Khomitsky V.V., Cherkesov L.V.


 

Автори:

Бойко В.В., Мадерич В.С., Мелешко В.В., Нікішов В.І.,

Селезов І.Т., Тимоха О.М., Хомицький В.В., Черкесов Л.В.

 

Представлений Інститутом гідромеханіки НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 33  монографій та  830 статей, в т.ч. 292статті у реферованих журналах, загальний індекс цитування (згідно баз даних SCOPUS) складає понад 658.

Цикл робіт присвячено розробці нових та розвитку існуючих теорій, методів розрахунку та проведенню фізичного моделювання хвильових і вихрових процесів, які відбуваються в суцільному середовищі. Розвинені теорії рухів рідини і винайдені основоположні закономірності, які пов’язані з генерацією та поширенням лінійних та нелінійних поверхневих та внутрішніх хвиль, їх взаємодією з топографічними особливостями донної поверхні та берегами.

Побудовано моделі і отримано нові фундаментальні результати про хвильові процеси при наявності магнітного поля. Теоретично описано вплив акустичних полів на поверхневі хвилі обмеженого об’єму рідини. Розроблено класифікаційні діаграми типів рухів в’язкої температуропровідної та електропровідної рідини з врахуванням впливу відцентрових та електромагнітних сил на поведінку збурень. Отримано нові результати в задачах аерогідропружності, хвильової біогідродинаміки тощо.

Досліджено генерацію та розвиток повздовжніх та підковоподібних вихорів у пограничному шарі тіл, що рухаються. Знайдено нові ефекти генерації та поширення відокремлених хвиль при русі вихрових кілець в зсувній течії стратифікованої рідини. Визначено закономірності регулярної і хаотичної поведінки вихрових структур.

Авторами роботи розроблено і впроваджено низку технічних рішень щодо захисту гідротехнічних споруд та прибережних територій від дії хвиль та течій, оцінки рівня сейсмобезпеки споруд при техногенних вибухах.

 

 Новизна розробок захищена 14 авторських свідоцтвами і патентами,  розроблено 2 національних стандарти України, 2 Державні будівельні норми, 1 атлас. За даною тематикою захищено 21  докторська  та 78  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Інституті технічної механіки НАН України на засіданні Вченої ради 09.09.2011р. об 11 годині.