Ви є тут

Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі"


Номер роботи - P 9 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Бойко В.В., Копачевський М.Д., Мадерич В.С., Мелешко В.В., Нікішов В.І., Селезов І.Т., Хомицький В.В., Черкесов Л.В.

Представлений Інститутом гідромеханіки НАН  України

Цикл наукових праць складається з 10 монографій і 47 наукових статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів - 961 (згідно баз даних Scopus), h-індекс=24.

 

Цикл робіт присвячено розробці нових та розвитку існуючих теорій, методів розрахунку та проведенню фізичного моделювання хвильових і вихрових процесів, які відбуваються в суцільному середовищі. Розвинуто теорії рухів рідини і знайдено основоположні закономірності, які пов’язані з генерацією та поширенням поверхневих та внутрішніх хвиль, їх взаємодією з топографічними особливостями донної поверхні та берегами. Побудовано моделі і отримано нові фундаментальні результати про хвильові процеси при наявності магнітного поля.

Теоретично описано вплив стратифікації рідини на внутрішні хвилі в обмежених водоймах, а також вплив у невагомості капілярних сил на позиціонування рідини і поверхневі хвилі у контейнерах. Розроблено класицікаційні діаграми типів рухів в’язкої температуропровідної та електропровідної рідини з врахуванням впливу масових сил на поведінку збурень. Отримано нові результати в задачах аерогідропружності, хвильової біогідродинаміки та ін.

 Цикл робіт містить пріоритетні результати досліджень генерації та розвитку повздовжніх та підковоподібних вихорів у пограничному шарі тіл, що рухаються. Визначено закономірності регулярної і хаотичної поведінки вихрових структур.

Розроблено і впроваджено низку технічних рішень щодо захисту гідротехнічних споруд та прибережних територій від дії хвиль та течій, оцінки рівня сейсмобезпеки споруд при техногенних вибухах.

Кількість публікацій: 939, в т.ч. 38 монографій, атлас, 900 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами і патентами, 2 Національними стандартами України, 2 Державними будівельними нормами. За даною тематикою захищено 21 докторська та 78 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 19 вересня 2013 року на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.