Ви є тут

Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2


Номер роботи - M 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научныхработ  Влияние примесей (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру и оптические свойства халькогенидных стекол на базе GeX2.


Автор:КевшинА.Г.


 


Аseriesof the work Influence of impurities (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) on the structure and optical properties of chalcogenide glasses based on GeX2.


Author:Kevshyn A.H. 


 

Автор: Кевшин А.Г.

 

Представлений Волинським національнимо університетом імені Лесі Українки.

 

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо залежності оптичних властивостей досліджуваних халькогенідних стекол при модифікуванні їх важкими металами та легуванні іонами Er3+ та особливостей оптичних електронних переходів в області власного поглинання світла в дефектних кристалічних тілах і стеклах.

Отримано низку фундаментальних результатів, наукова новизна яких визначається сукупністю одержаних результатів дослідження впливу домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2.

Запропоновано нові підходи до розуміння впливу крупних структурних дефектів на спектри фотолюмінесценції в досліджуваних халькогенідних стеклах, легованих іонами ербію, наявності та відсутності в них апконверсійної люмінесценції в залежності від ширини енергетичної щілини.

Результати циклу мають значення для можливого практичного використання досліджених халькогенідних стекол в якості середовищ прозорих в ІЧ області спектру в термографії, лазерній техніці, візуалізаторів ІЧ-випромінювання в люмінофорах.

 

Кількість публікацій: 31, в т.ч. 17 статтей (5 у зарубіжних виданнях), 14тез доповідей