Ви є тут

Цикл наукових праць "Вплив циклічних мартенситних перетворень різного типу на формування структурно-фазового стану і комплексу структурно-чутливих властивостей метастабільних сплавів на основі заліза"


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Влияние циклических мартенситных превращений разного типа на формирование структурно-фазового состояния и комплекса структурно-чувствительных свойств метастабильных сплавов на основе железа"


Авторы: Делидон Р.Н., Тарасов В.В. , Яковлев В.Е.


 А series of the work "Cyclic martensitic transformation influence on the formation of different types of structural-phase state and the complex structure-sensitive properties of metastable iron-based alloys"


Authors: Delidon R.M., Tarasov V.V., Iakovlev V.E.


Автори:  Яковлев В.Є., к.ф.-м.н., Делідон Р.М., Тарасов В.В.

 Представлений  Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

 Цикл наукових праць складається з 12 наукових статей та патенту на винахід.

Авторами досліджено вплив циклічних мартенситних (бездифузійних) перетворень різного типу на формування системи дефектів кристалічної будови і закономірності подрібнення структури до ультрадисперсного і/або наномасштабного рівня та визначено вплив сформованих структур на комплекс структурночутливих властивостей сплавів.

Нові експериментальні результати можуть бути використані для розробки моделі дифузії в області лінійних і площинних дефектів за низьких температур. Суттєве прискорення мартенситними перетвореннями дифузії атомів заміщення і впровадження відкриває нові додаткові можливості інтенсифікації технологічних способів хіміко-термічного оброблення і дисперсійного твердіння.

Експериментально знайдені нові можливості керування структуроутворенням тонкоплівкових матеріалів при протіканні мартенситних перетворень в метастабільних сплавах на основі заліза, що реалізуються в процесі надшвидкої кристалізації розплаву.

Керовані циклічні мартенситні перетворення в тонкоплівкових матеріалах для створення наноструктурного стану можна використати для зміцнення, забезпечення ефекту пам’яті форми, поліпшення магнітних (гістерезисних) властивостей, регулювання температурного коефіцієнта розширення.

Вперше виявлений градієнтний розподіл мартенситної фази в сплавах, швидкозагартованих із розплаву, дозволив шляхом аустенізації лазерним нагріванням однієї сторони стрічки товщиною 40 мікрон створити мініатюрну безшовну біфазну пластинку  із властивостями термобіметалевої.

 Кількість публікацій: 26, в т.ч. за темою роботи 12 статей (в т.ч. 3 у зарубіжних  журналах),14 тез доповідей, отримано патент.