Ви є тут

Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"


Номер роботи - P 31 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Теориямягкого вещества: развитие методов и их приложенияАвтори:Юхновский И.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжный Ю.В., Лев Б.И., Мрыглод И.М., Назаренко В.Г., Олемской А.И., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д.  Softmattertheory: developmentofthemethodsandtheirapplicationsAuthors:YukhnovskiiI.R., HolovatchY.V., HolovkoM.F., KalyuzhnyiY.V., LevB.I., MryglodI.M., NazarenkoV.G., OlemskoiA.I., TokarchukM.V., TrokhymchukA.D.)


 

Автори:

Юхновський І.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжний Ю.В., Лев Б.І., Мриглод І.М.,

Назаренко В.Г., Олємской О.І., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д.

 

Представлена Інститутом фізики конденсованих систем НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  7 монографій, 8 глав у колективних монографіях та120 статей  у міжнародних журналах.

Представлений цикл праць є комплексним дослідженням м’яких речовин – рідких кристалів, електролітів, полімерів,  колоїдних розчинів, емульсій, пін, гелів, сипучих, гранульованих та склоподібних матеріалів, для яких характерна структурна складність, багатомасштабність і надзвичайна чутливість до зовнішніх чинників. Такі матеріали широко використовуються у промисловості, повсякденному житті, характерні для фізики живого.

Розвинуто відомі методи та створено низку нових методів статистичної фізики для опису явищ агрегації, кластеризації, комплексоутворення та фазових перетворень різних типів м’яких речовин. Вперше отримано фазові діаграми для полідисперсних колоїдних матеріалів та сумішей. Досліджено вплив зовнішніх полів та лазерного випромінювання на перебудову колоїдних структур.

З’ясовано вплив сіткоформуючих кластерів на характеристики рідин, що дозволило зрозуміти причини аномальних властивостей води. Методом колективних змінних побудовано мікроскопічну теорію розчинів електролітів, яка справедлива у великому інтервалі концентрацій, температур та тисків і нині широко використовується для аналізу експериментальних даних.

Створено теорію аномальної поведінки ємності подвійного електричного шару при низьких температурах. В іонних рідинах досліджено залежність критичної поведінки  від параметра іонності і на цій основі вперше описано відомі експериментальні результати. В нематичних кристалах запропоновано пояснення нових фізичних явищ, зокрема, періодичності фазового переходу при дії інфрачервоного випромінювання та перетворення дисипативних структур нематика, індукованого шумом.

Передбачено і експериментально виявлено явище формування структур у рідкокристалічних колоїдах та емульсіях і вивчено вплив лазерного випромінювання на їх перебудову.

 

Загальний індекс цитування (SCOPUS) – 4000, h-індекс=33. Захищено 18 докторських та 45 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося в  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  на радіофізичному  факультеті 22 вересня 2011 року о 14.30 (46 аудит).