Ви є тут

Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"


Номер роботи - P 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научныхработ "Теория мягкоговещества: развитие


 методов и их применение"


Авторы:


Юхновский И.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжный Ю.В., Лев Б.И., Мрыглод И.М., Назаренко В.Г., Олємской О.И., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д.


 


Аseriesof works"Soft matter theory: development of


 methods and their application"


Authors:


YukhnovskiiI.R., HolovatchYu.V., HolovkoM.F., KalyuzhnyiYu.V., LevB.I., MryglodI.M., NazarenkoV.H., OlemskoiO.I., TokarchukV.V., TrokhymchukA.D.


 

Автори:

Юхновський І.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжний Ю.В., Лев Б.І., Мриглод І.М., Назаренко В.Г., Олємской О.І., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д.

 

Представлений Інститутом фізики конденсованих систем НАН України

 

Цикл наукових праць складається з 120 робіт, серед яких 7 монографій, 8 розділів у колективних монографіях, 8 оглядів.

 Представлено результати комплексного дослідження широкого класу речовин – рідких кристалів, електролітів, полімерів,  колоїдних розчинів, емульсій, пін, гелів, склоподібних матеріалів та інших, які є  найбільш типовими представниками м’якої речовини.

Розвинуто відомі методи та створено низку нових методів статистичної фізики для опису явищ агрегації, кластеризації, комплексоутворення та фазових перетворень. Вперше отримано фазові діаграми для полідисперсних колоїдних сумішей. Передбачено і експериментально виявлено явище формування структур у рідко-кристалічних емульсіях і вивчено вплив лазерного випромінювання на їх перебудову.

З’ясовано вплив сіткоформуючих кластерів у рідинах, що дозволило пояснити причини аномальних властивостей води. Побудовано мікроскопічну теорію розчинів електролітів, яка справедлива у широкому інтервалі концентрацій, температур та тисків і  використовується для аналізу експериментальних даних.

Створено теорію аномальної поведінки ємності подвійного електричного шару при низьких температурах. Досліджено залежність критичної поведінки іонних рідин від параметра іонності і  вперше описано експериментальні результати. В нематичних кристалах запропоновано пояснення явища періодичності фазового переходу при дії інфрачервоного випромінювання та перетворення дисипативних структур нематика під впливом шуму.

 

Сумарна кількість посилань на публікаціїї авторів складає  4000 (згідно баз даних ISIWebofKnowledge), h-індекc=34. За тематикю роботи захищено 20 докторських та 47 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулосяся на засіданні вченої ради фізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.