Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем"


Номер роботи - M 25 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Солопан С.О., к.х.м., Кобилянська С.Д., к.х.н., Дурилін Д.О., к.х.н.

 

Представлений Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 28 статей, 32 тез доповідей та 4 патентів України.

Запропоновано нові підходи при синтезі слабкоагломерованих нанокристалічних часток зі структурою перовськіту на основі (La,Sr)MnO3 золь-гель методом, осадженням із неводних розчинів та мікроемульсій. За допомогою ЯМР спектроскопії встановлена послідовність хімічних реакцій при синтезі наночасток сполук зі шпінельною структурою на основі AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn) методом осадження із неводних розчинів.

На основі отриманих наночасток та водних розчинів агарози вперше розроблені магнітні рідини, які стабільні в часі і не розшаровуються. Вперше встановлено фазові перетворення та послідовність хімічних реакцій, які мають місце при синтезі золь-гель методом кристалічних наночасток Li0,5La0,5TiO3, Li0,5La0,5Nb2O6 та Li0,5La0,5Ta2O6 зі структурою дефектного перовськіту. Показано, що в системах ніобатів та танталатів лантану літію-натрію йонна провідність не описується перколяційною моделлю. Розроблено методики отримання нанокристалічних тонких плівок BaTi1 xZrxO3 та Li0,5La0,5TiO3, досліджено їх кристалохімічні, мікроструктурні та електрофізичні властивості.

Вперше вивчено послідовності хімічних реакцій при синтезі нелінійних НВЧ матеріалів на основі твердих розчинів AgNbxTa1 xO3. На основі складних перовськітів Ba(M1/3Nb2/3)O3 (М – Mg, Co, Zn) було розроблено НВЧ діелектричні матеріали, екстремально високі значення електричної добротності в яких досягаються за рахунок упорядкування кристалічних ґраток в нанодоменах. Результати робіт, об’єднаних в циклу наукових праць, мають велике практичне значення для медицини (наночастки та магнітні рідини зі структурою перовськіту на основі (La,Sr)MnO3 та зі шпінельною структурою на основі AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn), енергетики (літій провідні наночастки та плівки зі структурою перовськіту на основі(Li,La){Ti,Nb,Ta}O3) та телекомунікаційних систем (сегнетоелектричні тверді розчини BaTi1 xZrxO3 та AgNbxTa1-xO3).

 

Кількість публікацій: 118, в т.ч. 60 статей ( за темою роботи - 28, в т.ч. у 13 зарубіжних журналах), 58 тез доповідей (за темою роботи - 18) , отримано 6 патентів України. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно баз даних Scopus), h-індек =3.