Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості ікосаедричних квазікристалів"


Номер роботи - P 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Синтез, структура и свойства икосаэдрических квазикристаллов"


Авторы:


Бовда О.М., Борисов Ю.С., Дуб С.Н., Ефимов Н.А., Лавриненко С.Д., Малыхин С.В., Мерисов Б.А., Пугачёв А.Т., Хаджай Г.Я., Чугунова С.И.


 


Seriesof works "Synthesis, structure and properties of icosahedral quasicrystals"


Authors:


BovdaА.М., BorisovJu.S., DubS.N., IefimovM.O., LavrinenkoS.D., MalykhinS.V., MerisovB.А., PugachovА.Т., KhadzhayG. Ya., ChugunovaS.J.


 

Автори:

Бовда О.М., Борисов Ю.С., Дуб С.М., Єфімов М.О., Лавриненко С.Д., Малихін С.В., Мерісов Б.О., Пугачов А.Т., Хаджай Г.Я., Чугунова С.І.

 

Представлений Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

Цикл наукових праць складається з 5 монографій, 3 навчальних видань, 62 статей у реферованих журналах,  сумарна кількість  посилань на публікації авторів (SCOPUS)  складає  4220, h- індекс = 62 .

 

 Цикл присвячений синтезу, дослідженню структури та властивостей квазікристалів - принципово нового перспективного класу матеріалів з незвичайною атомною будовою та унікальними фізико-хімічними властивостями. За відкриття квазікристалів в 2011 році присуджено Нобелівську премію по хімії.

Авторам належать результати світового рівня, які отримані на вітчизняних зразках: поведінка однофазних ікосаедричних квазікристалів та композитних (квазікристалічних, кристалічних та наноквазікристалічних) матеріалів в умовах термічного, механічного, хімічного та радіаційного впливу; технологія отримання ікосаедричних та апроксимантних фаз в системах на основі Ti та Al, комплексне дослідження досконалості їх структури, властивостей та напруженого стану сучасними методами рентгенівської  дифрактометрії.

В Ti-Zr-Ni квазікристалах вперше визначено характеристики температурної залежності електричного опору в інтервалі 0,3-300 К та відкрито надпровідність. В однофазних зразках досліджено теплопровідність, теплове розширення, температура Дебая, встановлено їх ізотропний характер шляхом дослідження в різних кристалографічних напрямках. Експериментально отримано комплекс  механічних характеристик ікосаедричних квазікристалів на основі титану, алюмінію та магнію, модуль Юнга, нанотвердість та визначена міцність стабільних ікосаедричних фаз на основі титану та алюмінію, розвинуто наукові уявлення про механізм деформації. Вперше для квазікристалів Ti-Zr-Ni системи досліджено накопичення водню, параметри його дифузії, встановлено ефект стабілізації воднем ікосаедричної фази.

Результати циклу збагатили фундаментальну науку новим знанням щодо атомної будови конденсованого стану, створили основу практичного використання нових матеріалів в якості нанорозмірних зміцнюючих фаз у високоміцних сплавах алюмінію для високих (до 600 К) температур, акумуляторів водню, термічних бар'єрів, хімічно інертних покриттів,  каталізаторів тощо.

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 5 патентми. За даною тематикою захищено  2 докторські та  6 кандидатських дисертацій. 

Офіційне громадське обговорення роботи відбулося на Вченій раді хімічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка 28 серпня 2012 року об 11.00 за адресою вул. Кирила і Мефодія, 6, ауд.1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.