Ви є тут

Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз"


Номер роботи - M 64 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Судебные системы стран Европейского Союза и Украины: сравнительно-правовой анализ"


Автор:НазаровИ.В.


 


 


А seriesofthework"Judicial systems of the countries of the European Union and Ukraine: the legal-comparative analysis"


Authors: Nazarov I.V.


 

Автор: Назаров І.В., д.ю.н.

 

ПредставленийНаціональним університетом "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

 

Створено основи понятійного апарату проблематики та сформульовано визначення термінів "судова система", "принципи побудови судової системи", "суд".

Отримано низку фундаментальних результатів під час дослідження історичних етапів та особливостей становлення судових систем України та основних європейських країн.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо напрямів подальшого реформування судової системи України, реалізація яких забезпечить відповідність вітчизняних судів європейським стандартам.

Запропоновано нові підходи при класифікації судових систем європейських країн за критерієм перебування у складі Європейського Союзу або ступеня близькості до входження до його складу.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач та запропоновано концепцію подальшого реформування судової системи України, яка може стати частиною концепції судової реформи та змінити пріоритети у цій сфері.

Результати циклу мають значення для розвитку сучасних наукових поглядів з питань діяльності органів судової влади і можуть використовуватись у науково-дослідницький сфері, у законопроектній діяльності, у правозастосовному та  навчальному процесі.

 

Кількість публікацій:41, за тематикою роботи 2 монографіїї, 22 статті.