Ви є тут

Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування"


Номер роботи - P 33 НАГОРОДЖЕНА

Р33

Автори:

Богданов В.Л., Гузь І.О., Зозуля В.В., Калоєров С.О.,

Камінський А.О., Кир’ян В.І., Назаренко В.М., Попов Г.Я.

 

Представлений Інститутом механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України.

 

Цикл научных работ "Современные проблемы механики разрушения"

Авторы: Богданов В. Л., Гузь И.А., Зозуля В. В., Калоеров С. А.,

Каминский А. А., Кирьян В. И., Назаренко В. М., Попов Г. Я., ,

А series of the work "Modern problems of fracture mechanics"

Authors: Bogdanov V. L., Guz I. A., Zozulya V.V., Kaloerov S.A., Kaminsky A.A.,

Kiryan V.I., Nazarenko V.M., Popov G.Ya.

 

В циклі наукових праць, який складається із 7 монографій і низки наукових статей, виданих у 1989-2007 роках, наведено результати нових досліджень вчених України з важливих проблем сучасної механіки руйнування.

Розроблено ефективні математичні методи розв’язання статичних і динамічних задач теорій пружності, в’язкопружності, електромагнітопружності для тіл з наскрізними і внутрішніми тріщинами.

Побудовано нетрадиційні фізично обґрунтовані моделі і критерії короткочасного і довготривалого руйнування тіл з тріщинами при розтязі і стиску для пружних, в’язкопружних і пружнопластичних матеріалів (особливо композитів). На їх основі виконано дослідження нових механізмів процесу руйнування.

Досліджено квазістатичні і динамічні процеси руйнування твердих тіл на основі моделей, запропонованих авторами, і отримано розв’язки нових плоских і просторових задач для тіл, виготовлених з матеріалів з пружними, пружнопластичними та в’язкопружними властивостями, а також з композитів, з врахуванням таких факторів як анізотропія, температурні та електромагнітні поля та характеру зовнішнього навантаження.

Проведено експериментальні дослідження руйнування деяких конструкційних матеріалів (метали, полімери, композити) та елементів конструкцій, виконано аналіз отриманих експериментальних даних та їх теоретичне узагальнення.

Авторами запропоновано нові нетрадиційні підходи у механіці руйнування, на основі яких виконано дослідження довговічності, стійкості та міцності широкого класу матеріалів та елементів конструкцій з тріщинами за статичного і динамічного навантаження.