Ви є тут

Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом"


Номер роботи - M 70 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Создание новых функциональных материалов на основе тугоплавких оксидов и галогенидов щелочных металлов путем контролируемого формирования морфологии и структурно-фазового состояния"


Авторы: Дорошенко А.Г., Кулик К.Н., Лебединский А.М.


 


А series of the work "Development of new functional materials based on refractory oxides and alkali metal halides by controlled formation of morphology and structure-phase state"


Authors: Doroshenko A.G., Kulik K.M., Lebedynskiy O.


 

Автори: Кулик К.М., к.ф.-м.н., Лебединський О.М., к.ф.-м.н., Дорошенко А.Г.

 

Представлений Інститутом монокристалів НАН України

 

Цикл наукових праць складається з 18 наукових статей, та 1 заявки на патент України.

 

Створено основи технології отримання нових полікристалічних функціональних матеріалів на основі оксидних та лужно-галоїдних сполук, у вигляді нанопорошків, нанокераміки та плівок. Отримано низку фундаментальних результатів щодо зв’язку між умовами створення та структурними й морфологічними характеристиками. Встановлено вплив фазового складу, структури та морфології на оптичні, люмінесцентні, сцинтиляційні та фізико-механічні властивості нанокерамік та плівок на основі оксидних та лужно-галоїдних сполук.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, щодо методів отримання нових матеріалів та удосконалення їхніх функціональних властивостей для подальшого застосування. Таким чином, результати циклу робіт мають значення для сучасної медицини, оптики та оптоелектроніки.

 

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за темою роботи 18 статей, 20 тез доповідей. Загальний індекс цитування публікацій складає 27 (згідно баз даних SCOPUS), h-індекс=4.