Ви є тут

Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму"


Номер роботи - M 101 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Павлюк О.В., к.х.н., Сливка Ю.І., к.х.н., Тарасюк І.І., к.х.н.

Представлений Львівським національним університетом імені Івана Франка

Цикл наукових праць складається з 48 наукових статей, опублікованих впродовж 1999-2012 рр.

Здійснене дослідження розширює хімічні уявлення про інтерметалічні та комплексні сполуки купруму і аргентуму, робить крок до розкриття механізмів купрокаталітичних перетворень органічних сполук, створення металоорганічних координаційних полімерів та інших матеріалів з наперед заданими властивостями.

Вперше синтезовано та виділено в кристалічному стані 103 інтерметалічні та комплексні сполуки купруму, аргентуму з літієм, p-елементами, алкіновими, алкеновими та деякими іншими лігандами. Для всіх синтезованих комплексів проведено повний рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу чи порошку. Виявлено закономірності будови цих сполук.

Результати роботи поглиблюють і розвивають уявлення про взаємодію компонентів у деяких арґентум- та купрумінтерметалічних системах, будову літійвмісних інтерметалідів, будову σ-, π- і π, σ-комплексів купруму з функціональними похідними термінальних алкінів, алільними похідними моно- та полігетероциклічних та аліциклічних органічних сполук

Кількість публікацій: 139, в т.ч. за темою роботи 48 статей (35 у зарубіжних журналах), 43 тези доповідей.