Ви є тут

Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами


Номер роботи - M 66 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Цикл научных работ "Развитие аналитико-численных методов исследования резонансного взаимодействия электромагнитных и упругих волн с дефектами"


Авторы: Войтко М.В., Трищук О.Б.


 Series of the work "Development of the analytical-numerical methods for analysis of the resonant interaction of electromagnetic and elastic waves with defects"


Authors: Voytko M.V., Trishchuk O.B.


 

Автори: Войтко М.В., к.ф.-м.н., Тріщук О.Б.

 Представлений Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України

Цикл наукових праць складається з 16 статей, 12 тез доповідей.

Розвинуто асимптотичний метод розв’язування функціональних рівнянь типу Вінера–Хопфа для задач дифракції пружних SH-хвиль на міжфазній тріщині у ви­со­ко­частотній області. Виявлено нові закономірності формування розподілу поля зміщень та коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН), а також вивчено ефекти, за якими можна визначити роз­мір тріщини на межі з’єднан­ня. На основі розв’язку спектральних задач показана можливість збудження високодобротних резонанс­них коливань у з’єднанні пластини з півпростором за наявності міжфазної тріщи­ни.

Розвинуто метод аналітичної регуляризації для розв’язання суматорних рівнянь дифракційних задач на конічних поверхнях з краями, який базується на точному аналітичному оберненні асимптотики оператора вихідної задачі. За результатами досліджень діаграм спрямованості, потужностей випромінювання та струмів на поверхні конуса встановлено геометричні параметри розсіювачів, джерел збудження та параметрів щілин, які забезпечують ефективне випроміню­вання електромагнітного поля скінченними конусами.

 

Кількість публікацій: 51,  в т.ч.  за темою роботи 16  статей,  12 тез. Загальний індекс цитування публікацій складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індек = 4