Ви є тут

Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"


Номер роботи - P 7 ПОДАНА

Р7

 

Автори:

Задірака В.К., Ляшко С.І., Гуляницький Л.Ф., Донець Г.О.,

Ємець О.О., Кнопов П.С., Левитська А.О., Литвин О.М.,

Номіровський Д.А., Павлов О.А.

 

Представлений Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Цикл научных работ "Разработка новых математических моделей, методов и информационных технологий решения задач оптимизации, обработки и защиты информации ".

Авторы: Задирака В.К., Ляшко С.И., Гуляницкий Л.Ф., Донец Г.А., Емец О.А., Кнопов П.С.,

Левитская А.А., Литвин О.Н., Номировский Д.А., Павлов А.А.

Рapers cycle "The development of  new mathematical models, methods and information technologies for problem-solving of optimization,  information handling and protection".

Authors: Zadiraka V. K., Lyashko S.I., Hulianytskyi L.F., Donets G.O., Emets O.O., Knopov P.S., Levitska A.O.,

Litvin O.M., Nomirovskii D.A., Pavlov O.A.

 

Цикл праць складається із 25 монографій та 104 наукових статей і охоплює широкий спектр досліджень зі створення теоретично обґрунтованого, науково-суспільно значущого напрямку інформаційної індустрії для системного вирішення різноманітних проблем оптимізації, керування, цифрової обробки сигналів та захисту інформації. Виконані дослідження об’єднуються ідеологією створення оптимальних методів розв’язання задач обчислювальної, прикладної та дискретної математики, складність яких постійно зростає. Разом з фундаментальним характером результатів вони націлені на розв'язання багатьох конкретних класів практичних проблем підвищеної складності. Для таких реальних задач великої розмірності розроблені математичні моделі, методи та інформаційні технології, що дозволило отримати їх розв'язки з достатньою для практики точністю у реальному масштабі часу.

Виконані теоретичні та прикладні дослідження стали основою для створення інформаційних технологій за такими напрямками: аналіз та оптимізація складних систем, прогнозування економічних процесів, проектування систем керування, розв’язання задач цифрової обробки сигналів та захисту інформації.

Розроблені математичні моделі, методи та створені сучасні інформаційні технології знайшли застосування для підтримки прийняття відповідальних рішень при керуванні складними високотехнологічними системами, системами автоматизованого управління виробництвом дрібносерійного типу, для моделювання та середньострокового прогнозування динаміки основних макроекономічних показників економіки України, при вирішенні важливих проблем теорії кодування, захисту інформації та багатьох інших. Ці роботи виконувались на замовлення Мінекономіки України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства науки та освіти України та ін. Одержані результати мають значно вищу точність, ніж відомі результати, що отримані провідними міжнародними і вітчизняними інституціями та фахівцями.

Практичну значимість результатів підтверджують отримані патенти,  акти впровадження та міжнародні гранти, надані  по лінії ЄС та НАТО.