Ви є тут

Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

Автори:

 


 


Цикл научных работ “РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ


Авторы:


Бондарьков М.Д.,Дикий Н.П., Дрозд И.П., Желтоножская М.В., Иванов Ю.А., Липськая А.И., Маслюк В.Т., Парлаг О.А.


 


Аseriesof scientific worksRADIOECOLOGICAL AND RADIOBIOLOGICAL MONITORING BASED ON THE NEW INSTRUMENTAL METHODS OF NUCLEAR SPECTROSCOPY


Authors:


BondarkovM.D., DikiyM.P., DrozdI.P., ZheltonozhskaM.V. IvanovYu.O., LypskaA.I., MaslyukV.T.,ParlagO.O.


 

Автори:

Бондарьков М.Д., Дикий М.П., Дрозд І.П., Желтоножська М.В., Іванов Ю.О.,Липська А.І., Маслюк, В.Т., Парлаг О.О.

 

Представлений  Інститутом  ядерних  дослідженьНАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 5 монографій і 297 наукових статей, опублікованих протягом 25 років.

 

Створено основи нових інструментальних методів дослідження довкілля, що базуються на використанні методів ядерної спектроскопії. В роботі представлено пріоритетні розробки щодо методології вимірювання вмісту радіонуклідів 90Sr, 238-240Pu i 241Am, що не потребують радіохімічного аналізу і не мають аналогів у світовій практиці. Запропоновано нові підходи для прижиттєвого визначення вмісту радіонуклідів 90Sr та 137Cs в організмі дрібних тварин, метод впроваджено у складі як мобільної так і стаціонарної лабораторій.

Авторами вивчено просторовий та вертикальний розподіли радіонуклідів в ґрунтах Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), визначено параметри їх вертикальної міграції, розраховано ефективні та біологічні періоди напівочищення для різних типів грунтів.

Досліджено особливості кінетики основних дозоутворюючих радіонуклідів в організмі тварин в натурних та лабораторних умовах, оцінено дозові навантаження на біоту ЧЗВ. Виявлено особливості радіоактивного забруднення урбанізованого ландшафту. Досліджено можливість трансмутації довгоживучих ізотопів в короткоживучі при використанні високоінтенсивного впливу нейтронів, електронів і гамма-випромінювання.

Здійснено моніторинг довкілля гірських районів Карпат, вивчено роль просторових факторів щодо присутності та міграції ізотопів-міток в намулах гірських рік.

Розробки широко використовуються при проведенні польових досліджень в зоні відчуження ЧАЕС та на інших радіаційно забруднених територіях. Результати циклу мають велике значення для підвищення рівня безпеки об'єктів атомної енергетики.

Результати досліджень викладено у 5 монографіях, 297 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 53 зарубіжних),  сумарна кількість  посилань на публікації авторів (SCOPUS)  складає  251, h-індекс =14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено6 патентами та авторськими свідоцтами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 4 кандидатських дисертацій.