Ви є тут

Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання"


Номер роботи - P 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Принципы и технологии мониторинга, оценивания и прогнозирования состояния и качества поверхностных вод Украины с целью обеспечения их охраны и комплексного использования"Никифорович Е.И., Осадчий В.И., Набиванец Б.И., Линник П.Н., Красовский Г.Я., Мокин В.Б., Самойленко В.Н., Хильчевскиий В.К.Foundations and technologies for monitoring, assessment and prediction of state and quality of surface water of Ukrainewith the object of control of their protection and multiple use"Nykyforovych Y.I., Osadchyi V.I.,   Nabyvanets B.Y., Lynnyk P.M., Krasovskyi H.Y., Mokin V.B.,Samoilenko V.M., Khilchevskyi V.K.


 

Автори:

Никифорович Є.І., Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Линник П.М., Красовський Г.Я.,  Мокін В.Б., Самойленко В.М., Хільчевський В.К.

 

Представлений Інститутом гідромеханіки НАН України.

Авторами обґрунтовано нові прогресивні принципи та методи, які реалізують сучасні технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України.

Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази здійснення моніторингу поверхневих вод і системних гідрохімічних досліджень, у т.ч. термодинамічного моделювання хімічного складу, аналізу самоочищення водних екосистем і співіснуючих форм металів у водних об’єктах, комплексних моделей стану та якості поверхневих вод.

Проведено комплексні регіонально-басейнові гідрохімічні і гідроекологічні дослідження, у т.ч. на експериментальних водозборах. Виконано картографування поверхневих вод України за хімічним складом, вмістом біогенних елементів, органічних речовин, важких металів. Створено бази знань і даних про формування стану водних об’єктів держави.

Проведено геоінформаційно - геоекологічне моделювання стійкості і надійності геосистем гідродовкілля для еколого-економічно збалансованого управління ними та реабілітації, у т.ч. ландшафтно-гідроекологічного районування територій, задавання природоохоронної басейнової екомережі та оптимізації режимів управління.

Впроваджено комп’ютерну інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", комплекс автоматизованих регіонально-басейнових інформаційних систем моніторингу поверхневих вод, ГІС регіонального управління охороною довкілля, ГІС стану геосистем гідродовкілля північного регіону України. Розміщено в Інтернеті (www.dnipro-ecobase.org.ua)екологічну базу даних про міжнародний басейн Дніпра.

Опубліковано 38 монографій, 17 підручників і посібників, 429 наукових статей, з яких 117 у міжнародних виданнях, у т.ч. 57 праць в БД SCOPUS(загальна кількість посилань 142). Зареєстровано права на 20 програм і 2 пристрої, розроблено 17 нормативно-методичних документів, виконано 145 НДР і проектів, у т.ч. 91 за міжнародними і національними програмами, захищено 28 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Українському НДІ екологічних проблем Мінприроди України 14 вересня 2010 року о 14.00.