Ви є тут

Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України»


Номер роботи - M 57 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ «Проблемы повышения эффективности национальной инновационной системы Украины»


Автор: Грига В.Ю. 


А series of the work «The problems of performance improvement of the national innovation system of Ukraine»


Author: Gryga V.Yu.Автор: Грига В.Ю., к.е.н.

 

 

Представлений  Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

 

Цикл наукових праць складається з одноосібної монографії та 9 наукових статей.

В результаті комплексного дослідження, основні здобутки якого відображені у представлених працях, створено основи для підвищення ефективності національної інноваційної системи України шляхом активізації взаємодії між науковими установами та промисловими підприємствами.
Запропоновано нові підходи до комплексного дослідження впливу академічної науки на технологічний розвиток України з урахуванням національних особливостей розвитку економіки. Отримано низку фундаментальних результатів, присвячених проблемам побудови ефективної національної інноваційної системи.   Обґрунтовано модельні характеристики ефективного функціонування наукового підрозділу та напрямки його взаємодії з промисловістю; розроблено багатофакторну регресійну модель динаміки чисельності наукових кадрів, за допомогою якої визначено, що окрім частки ВВП, що виділяється на НДДКР, найбільший вплив здійснює співвідношення заробітних плат у сфері ДіР та фінансовому секторі; вдосконалено теоретико-методичні засади формування національних інноваційних систем з урахування досвіду країн, що розвиваються.

Отримані результати мають значення для подальшого економічного розвитку України, теорії та практики управління інноваційної діяльністю на усіх ієрархічних рівнях управління, в т.ч. для підвищення ефективності національної інноваційної системи України, вони були застосовані при виконанні робіт на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київської міської державної адміністрації.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за темою роботи монографія, 9 статей.