Ви є тут

Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України»


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Грига В.Ю., к.е.н.

Представлений Інститутом економіки та прогнозування НАН України.

Цикл наукових праць складається з 2-х монографій та 11 наукових статей, опублікованих впродовж 8 років.

В результаті комплексного дослідження, основні здобутки якого відображені у представлених працях, створено основи для підвищення ефективності національної інноваційної системи України шляхом активізації взаємодії між науковими установами та промисловими підприємствами. Запропоновано нові підходи до комплексного дослідження впливу академічної науки на технологічний розвиток України з урахуванням національних особливостей розвитку економіки.

Отримано низку фундаментальних результатів, присвячених проблемам побудови ефективної національної інноваційної системи, зокрема обґрунтовано модельні характеристики ефективного функціонування наукового підрозділу та напрямки його взаємодії з промисловістю; розроблено багатофакторну регресійну модель динаміки чисельності наукових кадрів, за допомогою якої визначено, що окрім частки ВВП, що виділяється на НДДКР, найбільший вплив здійснює співвідношення заробітних плат у сфері ДіР та фінансовому секторі; вдосконалено теоретико-методичні засади формування національних інноваційних систем з урахування досвіду країн, що розвиваються.

Отримані результати мають значення для подальшого економічного розвитку України, теорії та практики управління інноваційної діяльністю на усіх ієрархічних рівнях управління, в т.ч. для підвищення ефективності національної інноваційної системи України. Зокрема, вони були застосовані при виконанні робіт на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Ради національної безпеки і оборони України, Київської міської державної адміністрації тощо.

Кількість публікацій: 61, в т.ч. одноосібна монографія, 3 глави у колективних монографіях (1 - видана в ЄС), 25 статей (12 - у закордонних виданнях), 24 тези доповідей, h-індекс = 1.