Ви є тут

Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні"


Номер роботи - P 57 ПОДАНА

Р57

Автори:

Безклубий І.А., Бервено С.М., Боднар Т.В., Дзера О.В.,

Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В.,  Луць В.В., Майданик Р.А.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка МОН України.

 

Цикла научных работ "Правовое регулирование договорных  отношений в условиях рыночной экономики в Украине"

Авторы: Безклубый И.А., Бервено С.Н., Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.,  Луць В.В., Майданик Р.А.

A series of scientific works "Legal regulation of contractual relations in the market economy environment of Ukraine"

Authors: I.A. Bezkluby, S.M. Berveno, T.V. Bodnar, O.V. Dzera, N.S. Kuznetsova, O.V. Kokhanovska, V.V. Luts, R.A. Maydanyk.

 

В циклі наукових праць аналізуються система цивільно-правового регулювання договірних  відносин в умовах становлення в Україні ринкової економіки, норми Цивільного кодексу України 2003 року, інших актів законодавства України та практика їх застосування. Виявлено прогалини та суперечності нормативного регулювання, запропоновано шляхи їх вирішення та усунення  з метою підвищення ефективності функціонування договірних відносин,  цивільного обороту та економіки в цілому.

Висвітлюються особливості регулювання окремих видів договорів  (купівлі-продажу, поставки, дарування, найму, підряду, надання послуг, перевезень, зберігання, управління майном, комерційної концесії, тощо), сформульовані пропозиції, щодо вдосконалення чинного законодавства України  з регулювання договірних відносин.

Розроблено та обґрунтовано наукові ідеї та положення про цивільно-правовий договір як  найбільш ефективний  регулятор товарообігу у суспільстві з ринковою економікою  та механізм забезпечення науково-технічного прогресу,  матеріальних та соціально-культурних потреб громадян, про способи захисту прав сторін договірних відносин.