Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів"


Номер роботи - M 103 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Новые лантанидсодержащие гомо- и гетероядерные комплексы с ациклическими и макроциклическими лигандами как основа для эффективных люминесцентных излучателей"


Авторы:Смола С.С., Семенишин Н.Н., Снурникова О.В.


 


Аseries of the work "newlanthanide-containinghomo- andheteronuclearcomplexeswithacyclicandmacrocyclicligandsasa base of the effective luminescent emitters"


Authors: Smola S.S., Semenishyn M.M, Snurnikova O.V.


 

Автори: Смола С.С.,к.х.н.,Семенішин М.М. ,к.х.н, Снурнікова О.В.

 

Представлений Фізико-хімічним інститутом ім. О.В.Богатського НАН України

 

Створено основи спрямованого синтезу нових комплексних сполук лантанідів з високими люмінесцентними характеристиками у видимій та близькій ІЧ-областях спектру.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо систематичного дослідження гетероядерних f-p-амінополікарбоксилатів, фосфор- та сульфурвмісних калікс[4]аренів та порфіринів, модифікованих додатковими координуючими фрагментами (амінополікарбоновими кислотами та калікс[4]аренами), гомо- та гетероядерних (f-d, f-f) комплексів з вищезазначеними лігандами.

Цикл містить пріоритетні результати щодо закономірностей змін спектрально-люмінесцентних властивостей лантанідвмісних сполук у видимій та близькій ІЧ-області в залежності від складу та будови сенсибілізуючої частини комплексу.

Запропоновано нові підходи використання в якості сенсибілізаторів 4f-люмінесценції органічних полідентатних нітроген-, сульфур- та фосфоровмісних лігандів  та/або металокомплексних хромофорів.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо використання переваг спектрально-люмінесцентних властивостей комбінації кількох лігандів у структурі комплексу.

Результати циклу робіт можуть використовуватися при вирішенні прикладних задач, пов’язаних із створенням ефективних випромінювачів, які можна реально застосовувати, зокрема, у біомедичній практиці.

 

Кількість публікацій: 36 наукових публікацій,в т.ч. за темою роботи17 статей, сумарна кількість посилань 10 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 3.