Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу"


Номер роботи - M 76 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Новые данные о механизме образования фибринового каркаса тромба. ранняя диагностика угрозы тромбообразования и низкомолекулярные ингибиторы этого процесса"


Авторы: Позняк Т.А.


 


А series of the work "The new data on the mechanism of the fibrin thrombus framework formation. the early diagnostis of threats of thrombosis and low-molecular inhibitors of this process


Authors: Pozniak T.A. Автори: Позняк Т.А.

 Представлений Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Цикл наукових праць складається з 7 наукових статей.

 

Метою роботи було встановлення локалізації невідомих сайтів полімеризації фібрину, використання монАТ проти αС-регіонів фібрин(оген)у для ранньої діагностики загрози тромбооутворення та пошук специфічних низькомолекулярних інгібіторів цього процесу.

Отримано моноклональні антитіла  проти αС-регіону молекули фібрину, локалізовано їх епітопи та знайдено їм практичне застосування.

Удосконалено імуноферментну тест-систему для кількісного визначення одного з головних молекулярних маркерів стану системи зсідання крові – розчинного фібрину в плазмі крові людини.

 Запропоновано використання в ній як "tag"-антитіло нове монАТ проти αС-регіону фібрину залишивши як "catch" –раніше отримане фібрин-специфічне монАТ. Нова тест-система дає можливість кількісно визначати найбільш ранні форми розчинного фібрину, які не підлягали дії плазміну зі збереженням в їх молекулах αС-регіонів. Таким чином, досягається діагностика загрози тромбоутворення в ранній період хвороби.

Знайдено високоефективні низькомолекулярні інгібітори зсідання плазми крові людини на рівні полімеризації фібрину – калікс[4]арен С-192 та його натрієва сіль С-145, що можуть бути використані як основи для створення нового класу антитромботичних препаратів.

 Кількість публікацій: 24, в т.ч. за темою роботи 7 статей,  (3 у зарубіжних журналах), 15 тез доповідей, отримано патент.