Ви є тут

Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"


Номер роботи - P 6 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Нелинейно-оптические эффекты в атомных, молекулярных и твердотельных системах при взаимодействии со сверхкороткими световыми импульсами"


Авторы: 


Бондар М.В., Волков В.И., Дмитрук И.Н., Ефимова С.Л., Кадан В.Н., Малюкин Ю.В., Пржонская О.В., Романенко В.И.


 


Aseriesofpapers"Nonlinear-opticaleffectsintheatomic, molecularandsolid-statesystemsattheinteractionwithultrashortlightpulses"


Authors: 


BondarM.V., VolkovV.І., DmitrukІ.M., EfimovaS.L., KadanV.M., MalyukinYu.V., PrzhonskaO.V., RomanenkoV.I


 

Автори:

Бондар М.В., Волков В.І., Дмитрук І.М., Єфімова С.Л., Кадан В.М., Малюкін Ю.В., Пржонська О.В., Романенко В.І.

 

Представлений Інститутом фізики НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  монографії, 4 розділів у колективних монографіях та 115  статей у реферованих журналах, сумарна кількість посилань на публікації авторів (SCOPUS) – 1000, h-індекс=14.

Отримано пріоритетні результати з нових механізмів нелінійно-оптичних взаємодій високоінтенсивного лазерного випромінювання піко- та фемтосекундної тривалості з актуальними матеріалами оптоелектроніки, наноплазмоніки, сенсорної техніки та медико-біологічних застосувань.

 Зареєстровано надсвітловіпереміщення максимуму інтенсивності самоканальованих світлових імпульсів в твердотільних прозорих матеріалах.

 Розроблено новий метод визначення коефіцієнта підсилення локального поля світлової хвилі. Виявлено нові явища – зміни частоти коливань електронів у металевих наночастинках при фемтосекундному збудженні та вимушеного двофотонного випромінювання в органічних молекулах. Знайдено фундаментальний взаємозв’язок між молекулярною будовою і нелінійно-оптичними властивостями для направленого багатофункціонального дизайну органічних систем з оптимізованими параметрами, виявленоспівіснування вільних та автолокалізованих електронних збуджень в кластерах молекул ціанінових барвників, встановлено нові механізми двофотонного поглинання світла в атомних системах, що дозволяють отримати майже 100% перенесення населеності у збуджені стани.

Введено в дію унікальний багатофункціональний лазерний фемтосекундний комплекс та створено ряд вимірювальних методик для вивчення в реальному просторі і часі закономірностей розповсюдження та взаємодії ультракоротких світлових імпульсів з досліджуваними матеріалами.

Отримані фундаментальні результати відкривають шлях до створення оптичних обмежувачів інтенсивного лазерного випромінювання, швидкодіючих оптичних перетворювачів, перемикачів та плазмонних сенсорів для телекомунікаційних технологій, середовищ для двофотонного об’ємного запису інформації та двофотонних сенсибілізаторів синглетного кисню для лазерної фотодинамічної терапії, нових матеріалів для нанофотонних технологій тощо.

 За даною тематикою захищено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.