Ви є тут

Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі"


Номер роботи - P 26 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Кальченко В.І., Колодяжний О.І., Марченко А.П., Онисько П.П., Пашинник В.Ю., Пінчук О.М., Поволоцький М.Й., Синиця А.Д., Толмачов А.О., Шермолович Ю.Г.

 

Представлений Інститутом органічної хімії НАН України

 

   Цикл робіт присвячений розвитку сучасних фундаментальних знань щодо cинтезу,  електронної та просторової будови, реакційної здатності нових типів елементоорганічних сполук із метою створення наукових засад розроблення на їхній основі речовин і матеріалів із комплексом заданих практично корисних властивостей.

   Авторами започатковані нові напрямки досліджень: нуклеофільне фосфорилювання електронодефіцитних систем з азаалілгалогенідними  угрупуваннями; розроблені принципово нові підходи до синтезу фосфорильованих гетеро циклів, хіральних фосфорорганічних сполук;створені нові методи тотального, регіоселективного та стереоселективного фосфорилювання (тіа)каліксаренів. Розроблено універсальний метод одержання різноманітних органілтрифлуоросульфуранів, що дозволило створити методи фторування  біологічно важливих природних сполук. Створенінові наукові напрямки в  хімії фторовмісних похідних низькокоординованої сірки із подвійнимизв'язками сірка – вуглець і сірка-азот.

    Результати проведених фундаментальних досліджень лягли в основу  розробки нових функціональних речовин і матеріалів з практично корисними властивостями: біологічно активних сполук; високоселективних комплексоутворювачів та екстрагентів токсичних радіонуклідів, перехідних металів та металів платинової групи; чутливих елементів хемосенсорів; металокомплексних каталізаторів хімічних реакцій; реагентів для фторування біологічно активних органічних сполук; флотореагентів і флокулянтів для флотації руд чорних металів і очистки стічних вод; хімічних модифікаторів полімерних конструкційних матеріалів для ракетно-космічної техніки.  

Кількість публікацій: 813, в т.ч. 10 монограіфій, 803 статті (в т.ч. 717 зарубіжних). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4816 (згідно баз даних Scopus), h=22. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 37 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 10  докторських та 48  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 12 вересня 2013 року на засіданні вченої ради Інституту фізико-органічної хіміїї ім. Л.М. Ливиненка.