Ви є тут

Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління"


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Цикл научных работ “Наноструктуровано оптимизированные температурно-влагочувствительные сенсорные материалы на основе шпинельной керамики для создания интеллектуальных систем нового поколения”


Автор: Клым Г.И.


 


 


А series of the work “Nanostructural optimized temperature-humidity-sensitive sensor materials based on spinel ceramics for intellectual systems of new generation”


Author: Klym H.I. 


 

Автор: Клим Г.І., к.ф.-м.н.

 Представлений Національним університетом "Львівська політехніка"

 Цикл наукових праць складається з 23 статей.

Суттєві переваги досліджуваної об'ємної кераміки ефективно трансформовані у товстоплівкові мультирівневі багатофункціональні сенсорні структури, що, завдяки наноструктурній оптимізації керамічних складників з використанням технологій структурних модифікацій та техніки позитронної анігіляційної спектроскопії, привело до реалізації принципово нових сенсорних елементів.

В роботі створено основи для побудови оптимізованого, повністю завершеного, високовідтворюваного технологічного процесу одержання активних елементів сенсорів температури та вологості на основі шпінельної кераміки.

Запропоновано об'єднану  модель опису механізму процесів переносу заряду в товстоплівкових структурах та феноменологічну модель для опису позитронної анігіляції в наноструктурованих матеріалах. Запропоновано новий методологічний підхід до аналізу анігіляційний спектрів в вологочутливій кераміці за умов різної кількості адсорбованої нею вологи.

Здійснено постановку нової нетрадиційної задачі  наноструктурної оптимізації керамічних матеріалів з використанням позитронної анігіляції.

Результати циклу мають практичне значення для сенсорики нового покоління. З використанням наноструктурованих сенсорних елементів розроблено і впроваджено інтелектуальну систему моніторингу та контролю кліматичних параметрів середовища.

 Кількість публікацій: 150, в т.ч. 29 статей у фахових виданнях ( 9 - у зарубіжних журналах),  112 статей і тез в матеріалах конференцій. Загальний індекс цитування публікацій складає 18 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.