Ви є тут

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"


Номер роботи - P 36 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Автори: Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.

Цикл наукових праць складається з 10 монографій і 250 наукових статей, опублікованих протягом 1985-2013 років.

Узагальнено результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики.

 Вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. З’ясовано тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину – каркасу тромбу, ідентифіковано і охарактеризовано нові антигени лейкоцитів людини. Отримано наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу і уточнення сучасної класифікації гемобластозів.

Розроблено і адаптовано для масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку. 

Кількість публікацій: 260, в т.ч. 10 монографій, 197 статей (107 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2208 (згідно баз даних Scopus), h-індекс 49. Отримано 17 патентів, свідоцтво про державну реєстрацію. За даною тематикою захищено 6 докторських, 17 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року о 13.30  на засіданні вченої ради   Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ,  проспект Перемоги, 34, аудиторія №3 імені В.Ф. Войно-Ясенецького морфологічного корпусу. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.