Ви є тут

Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій"


Номер роботи - M 79 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Молекулярные механизмы нейродегенеративных процессов и разработка веществ для терапии этих патологий"


Авторы: Дергай Н.В., Дергай А.В., Волинец Г.П., Висловух А.А. 


 


А series of the works "Neurodegenerative processes and design of compounds for the treatment of these pathologies


Authors: Dergai M.V., Dergai O.V., Volynets G.P., Vislovukh A.A.


 

Автори: Дергай М.В., к.б.н., Дергай О.В., Волинець Г.П.,  Вісловух А.А.

 

Представлений  Інститутом  молекулярно ї біології  і генетики НАН України

 Представлений цикл наукових робіт присвячений дослідженню молекулярних компонентів клітини, залучених до низки нейродегенеративних процесів - хвороби Альцгеймера, хореї Гентінгтона, синдромів Дауна та Сетр-Хоцена.

Отримано низку фундаментальних результатів про структурно- функціональне різноманіття білка  інтерсектину 1, залученого до вказаних нейродегенеративних процесів, що є ключовим компонентом ендоцитозу та передачі внутрішньоклітинних сигналів. З’ясовано механізми регуляції на посттранскрипційному рівні гену Twist,  аберантна експресія якого призводить до синдрому Сетр-Хоцена.

Одержано наукові результати, які важливі для розуміння молекулярних взаємодій та мереж генної регуляції компонентів клітини, що беруть участь у розвитку та перебігу згаданих нейродегенеративних патологій.

Запропоновано принципово нові підходи для пригнічення загибелі нервових клітин за допомогою інгібіторів кінази ASK1 на основі 2-тіоксо-тіазолідин-4-онів і нафтохіноліндіонів.

Отримані результати циклу мають значення для медичної діагностики нейродегенеративних захворювань та їхньої терапії. Вони можуть бути також корисними для перспективних дослідження захворювань онкологічного походження, пов’язаних з передачею внутрішньоклітинного сигналу.

 Кількість публікацій: 78, в т.ч. за темою роботи 25 статей (10 у зарубіжних журналах), 53 тези доповідей.  Загальний індекс цитування  складає 45 (згідно бази даних Scopus).