Ви є тут

Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань"


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Дергай М.В., к.б.н., Новохацька О.В., Волинець Г.П., к.б.н., Вісловух А.А.

 

Представлена Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Цикл наукових робіт присвячено дослідженню молекулярних компонентів клітини, залучених до перебігу низки нейродегенеративних процесів – хвороби Альцгеймера, хореї Гентінгтона, синдромів Дауна та Сетр-Хоцена.

Отримано низку фундаментальних результатів про структурно-функціональне різноманіття білка інтерсектину 1, залученого до вказаних нейродегенеративних процесів, що є ключовим компонентом ендоцитозу та передачі внутрішньоклітинних сигналів. З’ясовано механізми регуляції на посттранскрипційному рівні гену Twist, аберантна експресія якого призводить до синдрому Сетр-Хоцена. Одержано результати, важливі для розуміння молекулярних взаємодій та мереж генної регуляції компонентів клітини, що беруть участь у розвитку і перебігу нейродегенеративних патологій.

Ідентифіковано два нові класи інгібіторів протеїнкінази ASK1, що є важливим фактором у загибелі нейронів при низці нейродегенеративних процесів. Показано, що інгібітори ASK1 сприяють виживанню клітин нейрональної лінії за умов апоптозу. Отже, розроблені інгібітори можуть бути використані для дослідження ролі протеїнкінази ASK1 у розвитку нейродегенеративних захворювань і в перспективі – для комплексної терапії цих хвороб.

Один із розроблених інгібіторів ASK1 – NQDI-1 вже є комерційно доступним у каталозі корпорації Sigma Aldrich. Результати мають важливе значення для медичної діагностики нейродегенеративних захворювань та їх подальшої терапії. До того ж отримані дані можуть бути використані для дослідження захворювань онкологічного походження, пов’язаних з порушенням передачі внутрішньоклітинного сигналу.

Кількість публікацій: 105, в т.ч. 28 статей (11 - у зарубіжних журналах), 77 тез доповідей.  Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 127 (зідно бази даних Scopus), h-індекс = 7.