Ви є тут

Цикл наукових праць "Мікроскопічні підходи у фізиці м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"


Номер роботи - P 39

Автори:


Микроскопические подходы в физике мягкого вещества: развитие методов и их приложенияЮхновский И.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжный Ю.В., Лев Б.И., Мрыглод И.М., Назаренко В.Г., Олемской А.И., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д. Microscopicapproachesinsoftmatterphysics: developmentofthemethodsandtheirapplicationsYukhnovskiiI.R., HolovatchY.V., HolovkoM.F., KalyuzhnyiY.V., LevB.I., MryglodI.M., NazarenkoV.G., OlemskoiA.I., TokarchukM.V., TrokhymchukA.D.


Автори:

Юхновський І.Р., Головач Ю.В., Головко М.Ф., Калюжний Ю.В., Лев Б.І.,

Мриглод І.М., Назаренко В.Г., Олємской О.І., Токарчук М.В., Трохимчук А.Д.

 

Представлена Інститутом фізики конденсованих систем НАН України.

 

Досліджено атомні, молекулярні та макромолекулярні рідини, суміші, розчини електролітів, рідкі метали, полярні і магнітні рідини, поліелектроліти, рідкі кристали, колоїдні  дисперсії, гелі, полімерні і аморфні матеріали,  плини у пористих середовищах і тонкі плівки.

Новизна роботи полягає у застосуванні мікроскопічних підходів, коли властивості м’якої речовини визначаються, на основі  інформації про частинки, які утворюють систему, та про взаємодії між ними. Це дозволяє з єдиних позицій вивчати різні об’єкти м’якої речовини, взаємно доповнюють один одного методи статистичної фізики, квантової теорії поля, а також методи комп’ютерного і реального експериментів.

Авторами запропоновано оригінальні теоретичні підходи: метод колективних змінних і концепція системи відліку, узагальнення атом-атомного підходу для молекулярних і макромолекулярних рідин, концепція асоціативності і багатогустинний формалізм в теорії інтегральних рівнянь, концепція узгодження кінетики та гідродинаміки і метод узагальнених колективних мод та ін. На цій основі побудовано теорію розчинів електролітів з явним врахуванням сольватаційних та асоціативних ефектів, досліджено вплив полідисперсності і зовнішніх полів на фазові діаграми низки об'єктів, розраховано скейлінгові характеристики макромолекул складної топології, описано явище геляції полімерів.

Для пояснення властивостей наноколоїдних систем розвинуто концепцію ефективних структурних сил. Передбачено і експериментально виявлено явище формування структур у рідкокристалічних колоїдах та емульсіях і вивчено вплив лазерного випромінювання на перебудову цих структур.

До циклу включено 100 публікацій, серед яких 5 монографії, 8 глав у колективних монографіях, 6 оглядів. Загальний індекс цитування,  за даними ISIWebofKnowledge, складає 3000, а їхній h-фактор – 30.За даною тематикою захищено 16 докторських і 34 кандидатських дисертацій.