Ви є тут

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"


Номер роботи - P 24 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ"Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов"


Авторы:


Грицык В.В., Шевченко А.И.,  Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И.


 


Cycle of  papers "Mathematical optimization techniques and intelligence computer technologies for modeling of complicated processes and systems depending on spatial forms of objects "


Authors:


HrutsikV.V., ShevchenkoA.I., KiselevaE.M., YakovlevS.V.      BiduykP.I., GilM.I., KrakYu.V., KulyasA.I., RomanovaT.E., StetsyukP.I


 

Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І.,  Кісельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

Представлений Інститутом проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.

Цикл наукових праць складається з  35 монографій,319 статей (127 статей у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUSh=21) в галузі обчислювальної математики, інформатики, штучного інтелекту, теорії управління та автоматизованого проектування.

 

Отримано фундаментальні наукові результати світового рівня з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Вони стали суттєвим внеском у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення фундаментальних прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України, а також отримали матеріально-технічну і фінансову підтримку закордонних установ Європейського Союзу та США.

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 100 патентами, авторськими свідоцтвами, свідоцтвами про реєстрацію авторських прав на твір та створенням сучасних інформаційних технологій світового рівня для дослідження складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів.

Практична значимість отриманих результатів підтверджується 67 актами про впровадження із щорічним економічним ефектом понад 150 млн. грн.