Ви є тут

Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні"


Номер роботи - M 87 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Математическое моделирование нестационарных процессов в пьезокерамических преобразователях при импульсном электромеханическом нагружении"Автор: ЯнчевскийИ.В. А series of the work “Mathematical modelling of nonstationary processes in piezoceramic transducers at impulse electromechanical loadings”Author: Yanchevskiy I.V.


 

Автор: Янчевський І.В., к.т.н. 

 

Представлений Інститутом механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України.

 

Цикл присвячений розробці ефективних методів дослідження нестаціонарних процесів в електропружних елементах конструкцій і приладів та розв’язанню низки практично орієнтованих задач нестаціонарної електропружності та гідроелектропружності для п’єзоперетворювачів різноманітних форм. Розроблені ефективні підходи з ідентифікації механічних та електричних навантажень.

Наукова новизна досліджень полягає в поширенні методів теорії інтегральних перетворень, сучасних методів теорії некоректних задач математичної фізики та теорії оптимального керування на розв’язання нестаціонарних задач механіки деформівного твердого тіла стосовно електропружної взаємодії.

Отримані результати можуть бути застосовані для прогнозування динамічної міцності п’єзокерамічних перетворювачів в умовах імпульсного навантаження, при дослідженні швидкоплинних деформаційних процесів, для обґрунтованого прийняття конструктивних рішень на етапі проектування елементів конструкцій з п’єзокераміки.

Результати циклу наукових праць орієнтовані на використання підприємствами, які пов’язані з розробкою функціонуючих на п’єзоефекті пристроїв.

 

Кількість публікацій:49,в т.ч. за темою роботи  монографія, 15 статей (1 у зарубіжному виданні), 8 тез доповідей.