Ви є тут

Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"


Номер роботи - P 42 ПОДАНА

Р42

Автори:

Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О.,

Лебовка М.І., Лубенець С.В., Прохватілов А.І.,

Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

 

Цикл научных работ "Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункціональных наноматериалах"

Авторы: В.Н.Антонов, Л.А.Булавин, А.В.Долбин, В.А.Карачевцев,

Н.И.Лебовка, С.В.Лубенец, А.И.Прохватилов, М.А.Стржемечный, В.Н.Уваров, С.Г.Шарапов

Оf series of work "Quantum effects and structural selforganization in novel multi-functional nanomaterials"

Authors: V.N.Antonov, L.A.Bulavin, A.V.Dolbin, V.A.Karachevtsev,

N.I.Lebovka, S.V.Lubenets, A.I.Prokhvatilov, M.A.STrzhemechny, V.N.Uvarov, S.G.Sharapov

 

Цикл включає 138 статей, що були опубліковані у вітчизняних і закордонних реферованих виданнях, які присвячені вивченню фізичних властивостей як індивідуальних наноматеріалів, характерною рисою яких є квантовість, так і агрегатних наноплівкових і нанокластерних систем, яким притаманна здібність до самоорганізації.

Формуючим стрижнем циклу є дослідження унікальних властивостей нових вуглецевих наноматеріалів: фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену. Характерною особливістю досліджень є використання широкого спектру експериментальних і теоретичних методів, квантово-механічних розрахунків та комп’ютерне моделювання.

У процесі виконання досліджень було отримано нові результати світового рівня, такі як: теоретичне передбачення нових ефектів в провідності графену; спостереження від’ємного теплового розширення фулериту при низьких температурах, що свідчить про тунельну природу обертальних станів молекул C60; всебічне вивчення процесів агрегації кластерів фулерену в воді та інших рідинах; запропонування нового молекулярного інтерфейсу, який іммобілізує  фермент на вуглецевій нанотрубці.  Авторами встановлено, що для композитів на основі нанотрубок і рідкокристалічних матриць в зовнішньому електричному полі спостерігається ефект електрооптичної пам’яті, який може виникати внаслідок самоорганізації. Доведено, що знак і величина рото-електричного ефекту в плівках С60 залежать від обертального стану молекул, який визначає результат конкуренції двох типів безпорядку, статичного і динамічного; розвинуто теорію електронного спектру в інтеметалідах і нано-композитах з врахуванням сильною кореляцією носіїв і релятивістських ефектів, та інші. 

Результати  циклу створили надійну наукову основу для практичного використання нових наноматеріалів у таких галузях, як нанотехнології, наноелектроніка, сенсорика, сонячна енергетика, медицина, тощо.