Ви є тут

Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"


Номер роботи - P 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Цикл научных работ "Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункціональных наноматериалах"Антонов В.Н., Булавин Л.А., Долбин А.В., Карачевцев В.А., Лебовка Н.И.,  Лубенец С.В., Прохватилов А.И., Стржемечный М.А., Уваров В.Н., Шарапов С.Г. Cycle of articles "Quantum effects and structural self-organization in novel multi-functional nanomaterials"Antonov V.N., Bulavin L.A., Dolbin A.V., Karachevtsev V.A., Lebovka N.I., Lubenets S.V., Prokhvatilov A.I., Strzhemechny M.A., Uvarov V.N., Sharapov S.G.


Автори:

Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О., Лебовка М.І.,

Лубенець С.В., Прохватілов А.І., Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України.

 

Цикл наукових праць  присвячено вивченню фізичних властивостей нового класу наноматеріалів, зокрема вуглецевих нанотрубок, фулериту і графену, чим створена наукова основа для їх практичного застосування в електроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо. В процесі цих досліджень отримано наукові результати світового рівня.

У фулериті вперше спостережено негативні значення теплового розширення, зумовлені тунельним ефектом. Виявлено аномалії температурної залежності мікротвердості фулериту, зв’язані зі структурними перетвореннями. Відкрито ефект електро-оптичної пам’яті для композитів на основі нанотрубок та рідкокристалічної матриці в зовнішньому електричному полі. Показано, що шари, які утворюються в зоні тертя технологічних пар металів в активному середовищі, мають значною мірою наноструктурну будову.

Створено наногібрид з вуглецевої нанотрубки і однониткової ДНК, яка багатошарово навита на нанотрубку. Відкрито можливість ефективно керувати оптичними властивостями графенового шару, що може знайти застосування в оптоелектроніці. Створені композити із полімерів і фулерена, перспективні для виготовлення технологічних селективних мембран.

Запропоновано ультразвукове диспергування нанотрубок у водному розчині з поверхнево-активною речовиною і новий метод контролю за агрегацією нанотрубок. В композитах, допованих нанотрубками, відкрито явище зменшення на декілька порядків електропровідності, що відкриває можливість створення нових сенсорів тиску і перемикачів струму.

Результати цих досліджень збагатили науку новими фундаментальними знаннями про фізичні властивості наноматеріалів і мають значні перспективи щодо використання їх на практиці.

Цикл включає 121 публікацію, з яких 113 надруковані у міжнародних реферованих журналах із загальним індексом SJR= 18,392 згідно з базою SCOPUS. Загальна кількість цитувань робіт складає 1117.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті фізики НАН України на засіданні Вченої ради  9 вересня 2010 року.