Ви є тут

Цикл наукових праць "Крейдові черевоногі молюски Волино-Поділля"


Номер роботи - M 60

Автори:

Меловые брюхоногие моллюски Волыно-Подолья

Бакаева С.Г.

Cretaceous Gastropods from Volyn-Podillya

Bakayeva S. H.

Автор: Бакаєва С.Г.

Представлений Державним природознавчим музеєм НАН України.

Кількість публікацій: 14 публікацій у фахових виданнях

В циклі наукових праць викладено результати комплексного вивчення черевоногих молюсків з крейдових відкладів Волино-Поділля. Встановлено їхню належність до 125 видів з 33 родин та 61 роду, з яких 23 види на дослідженій території виявлені вперше.

Досліджено зміни таксономічної структури угруповань та оцінено видове багатство черевоногих молюсків в альб-маастрихтському часі. Виділено й охарактеризовано три етапи розвитку фауни черевоногих: альб-сеноманський, турон-коньяцький та сантон-маастрихтський з характерними для кожного з них родинами і домінуючими видами.

Вперше виділено шість комплексів черевоногих, кожен з яких характеризує певний стратиграфічний підрозділ. Виявлено залежність видового багатства фауни черевоногих від фаціальних обстановок. Досліджено залежність екологічної структури угруповань від палеогеографічних обстановок в окремих ділянках палеобасейну та її зміни впродовж крейдового періоду.

Результати досліджень дозволяють докладніше охарактеризувати етапи розвитку й палеогеографічні умови, які існували у Волино-Подільській акваторії крейдового басейну, пізнати еволюцію черевоногих молюсків та окреслити їхнє поширення, а також встановити філогенетичні зв’язки з пізнішими, у тому числі із сучасними формами. Виділені характерні для окремих стратонів комплекси цих викопних можуть використовуватися для проведення регіональної і міжрегіональної кореляції. Результати таксономічної ревізії колекції черевоногих враховані при інвентаризації крейдової фауни у фондах Державного природознавчого музею НАН України.