Ви є тут

Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України"


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Автори:


Императивы глобальных трансформаций: стратегические концепции интеграции, конкурентоспособности и устойчивого развития Украины. Белорус О.Г., Власов В.И., Зернецкая О.В., Лукьяненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко А.К., Филипенко А.С.   The Imperatives of Global Transformations: Strategic Concepts of Integration, Competition and Sustainable Development of the Ukraine.BilorusO.G., VlasovV.I., ZernetskaO.V., LukyanenkoD.G., MatseykoY.M.,PoruchnikA.M., SkalenkoO.K.,FilipenkoA.S.


Автори:

Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г.,

Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С.

        

Представлений Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

 

  В циклі  наукових праць систематизовано імперативи глобальних економічних трансформацій, розкрито їхній вплив на модифікацію параметрів економічної самодостатності України та її економічний суверенітет.

Авторами сформульовано цілісну концепцію поетапного переходу до глобальної ноосферної економіки. На системно-категоріальному рівні досліджено феномен формування глобальної економіки як суб’єктно, функціонально та інституційно структурованої багаторівневої системи, основним елементом якої є глобальний ринок.  Доведено, що глобальний ринок – самовідтворювальний механізм врівноваження глобального попиту і глобальної пропозиції.

Авторами проведено дослідження у межах цивілізаційного підходу до проблем сучасного економічного розвитку. Обґрунтовано, що фундаментальні умови глобальної конкуренції вимагають випереджувальних організаційно-структурних змін на високоінтелектуальній основі, а глобальна конкурентоспроможність забезпечується ефективними інвестиційно-інноваційними стратегіями розвитку. Визначено, що домінуючою глобальною проблемою розвитку є еколого-системний фактор. Це актуалізує значення концепцій сталого розвитку для всіх без винятку країн світу.

Авторами запропоновано методологію, методи і інструментарії, які можуть бути застосовані в різних економічних сферах країни для вироблення стратегічних варіантів, сценаріїв, моделей та прогнозів соціально-економічного розвитку України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці, транснаціоналізації виробництва та глобалізації економічного розвитку.

 

Основні наукові результати досліджень викладено у 32 монографіях, 15 підручниках, 550 наукових статтях. Концептуальні висновки і рекомендації авторів враховані у понад 30 законопроектах України та викладанні понад 10 навчальних курсів. Захищено 14 докторських та 56 кандидатських дисертацій.