Ви є тут

Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах"


Номер роботи - M 77 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Цикл научных работ "Фундаментальные и прикладные аспекты эффективного взаимодействия микроорганизмов и растений в современных агроэкосистемах"


Авторы: Леонова Н.О., Данкевич Л.А.


 


The series of the works "Fundamental and applied aspects of the efficiency of microorganisms and plants interaction in modern agroecosystems"


Authors: Leonova N.O., Dankevych L.A. 


 

Автори: Леонова Н.О., к.б.н., Данкевич Л.А., к.б.н.

 

Представлений Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

 Цикл наукових праць складається з 3 монографій, 48 статей, 38 тез, 8 патентів, 4 нормативних документа, 2 методичні рекомендації.

 Створено основи для: біологізації систем землеробства, отримання мікробних препаратів програмованої дії з фітозахисними і рістстимулювальними властивостями, різних шляхів біологічного захисту рослин від фітопатогенів, підвищення рівня якості та безпеки рослинної продукції.

Отримано низку фундаментальних результатів з підвищення ефективності мікробно-рослинних взаємодій, встановлення закономірностей синтезу деякими асоційованими з рослинами мікроорганізмами біологічно активних сполук, використання біосинтетичного потенціалу ґрунтових бактерій та створення на їх основі екологічно безпечних біопрепаратів для покращення живлення, підсилення фітоімунітету і стійкості рослин до різних негативних чинників довкілля, швидкої та коректної ідентифікації бактеріальних фітопатогенів, прямих та альтернативних біологічних методів боротьби зі збудниками захворювань.

Запропоновано нові підходи з отримання високоефективних інокулянтів з рістрегулювальними властивостями, визначення біологічної активності штамів бульбочкових бактерій роду Bradyrhizobium, поліфазної таксономії та експрес діагностики збудників бактеріальних хвороб рослин, отримання та використання легкорозчинного співполімеру біологічного походження (ЕПАА-М, ЕПАА-10.

Результати циклу мають значення для: керування збалансованістю та продуктивністю агроекосистем, контролю за якістю та екологічною безпекою продукції рослинництва.

 Кількість публікацій: 144, в т.ч. за темою роботи 3 монографії, 4 нормативні документи, 2 методичні рекомендації, 48 статей (6 у зарубіжних журналах), 38 тез доповідей. Загальний індекс цитування публікацій складає 16 (згідно баз даних Scopus). Отримано 8 патентів.