Ви є тут

Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням"


Номер роботи - M 32 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Физические свойства, которые определяют биологическую активность органических молекул с электронным сопряжением"


Авторы: Мосунов А.А., Николаенко Т.Ю., Войтешенко И.С.


 


А series of the work “Physical properties that determine biological activity of organic molecules with electron conjugation”Authors: Mosunov A.A, Nikolaienko T.Yu., Voiteshenko I.S. 


 

Автори:

Мосунов А.О., к.ф.-м.н.,  Ніколаєнко Т.Ю., к.ф.-м.н.,  Войтешенко І.С., к.ф.-м.н.

 Представлений Севастопольським національним технічним університетом

Цикл наукових праць складається з 69 публікацій, з них – 34 наукові статті,  35 тез доповідей сумарна кількість посилань на публікації авторів 30 (згідно бази даних SCOPUS ), h-індекс= 3.

Метою циклу наукових праць є вивчення фізичних властивостей біологічно-активних молекул – лікарських препаратів (протипухлинного антибіотика топотекану, рибофлавіну, кофеїну) і молекулярних мішеней їхньої дії (структурних ланок ДНК) та створення на цій основі фізичної моделі їхнього специфічного зв’язування.

На основі отриманих результатів пояснено природу біологічно важливого А/В поліморфізму ДНК. Виявлено невідомі раніше статистичні закономірності у енергетичних властивостях внутрішньо­молекулярних H-зв’язків в усіх можливих конформерах канонічних ДРН та їхніх структурних складових.

 Розроблено та застосовано метод визначення релаксованих силових сталих та коливальних середньоквадратичних відхилень колективних ступенів вільності біомолекул та новий спосіб графічного представлення розподілів значень конформаційних параметрів органічних молекул діаграмами густини..

Створено наукове підґрунтя для управління медико-біологічною дією досліджених молекул на основі уявлень про їхні фізичні властивості.

Одержані результати можуть бути використані  у фармакології та медицині.