Ви є тут

Цикл наукових праць "Еліптичні та слабко коерцитивні системи мінімальних диференціальних операторів у просторах Соболєва"


Номер роботи - M 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Эллиптические и слабо коэрцитивные системы минимальных дифференциальных операторов в пространствах Соболева


 Автор:ЛиманскийД.В.


 


Elliptic and weakly coercive systems of minimal differential operators in the Sobolev spaces


Author:Limanskii D.V. 


 

Автор: Лиманський Д.М., к.ф.м.н.

 

Представлена  Донецьким національним університетом.

 

ААвтором проведенодослідження апріорних оцінок для систем мінімальних диференціальних операторів у ізотропних та анізотропних просторах С.Л. Соболєва.

Знайдено необхідні умови слабкої коерцитивності систем мінімальних диференціальних операторів  порядку  у просторах Соболєва  та аналог теореми де Лю та Міркіла для операторів зі змінними коефіцієнтами. Дано повний опис слабко коерцитивних у   диференціальних поліномів від двох змінних.

Побудовано широкі класи слабко коерцитивних в , але не еліптичних систем зі сталими коефіцієнтами. Описано простір мінімальних диференціальних поліномів, підпорядкованих в  – нормі тензорному добуткові двох еліптичних диференціальних операторів.

 Одержані результати мають теоретичний характер, а методи можуть бути застосовані у загальній теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними, у теорії просторів Соболєва, а також у теорії сингулярних інтегральних операторів. 

 

Кількість публікацій: 59,в т.ч.  за темою роботи 16  статей  у реферованих журналах, 14 тез доповідей,  отримкано 4 патенти.