Ви є тут

Цикл наукових праць "Екологізація аграрного виробництва"


Номер роботи - M 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Экологизация аграрного производства"


Автор:Ходаковская О.В.


 


А series of the work "Ecologization agricultural production"


Author:KhodakivskaO.V.


 

Автор:Ходаківська О.В., к.е.н.

 

Представлений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" НААНУ

 

Цикл наукових праць є системним дослідженням проблеми екологізації аграрного виробництва, у якому узагальнено теоретико-методологічні положення і наведено практичні рекомендації щодо ефективності екологізації сільськогосподарського виробництва на основі застосування комплексу організаційно-економічних заходів та управлінських рішень, спрямованих на формування сталих агроекосистем, збереження родючості ґрунтів, поліпшення якості харчових продуктів та зниження інтегрального екодеструктивного впливу на довкілля.

Наукова новизна результатів дослідження порівняно з відомими розробками цієї тематики полягаєв обґрунтуванні теоретико-методологічних засад екологізації аграрного виробництва, що зумовлено радикальною зміною форм власності та господарювання, поглибленням процесів євроінтеграції, враховує національні традиції й зональні особливості ведення галузі.

Практичне значення викладених теоретичних положень, пропозицій та рекомендацій полягає у тому,  що  їх запровадження дасть змогу поліпшити екологічну ситуацію, підвищити конкурентоспроможність продукції, забезпечити виробництво екологобезпечних харчових продуктів та аграрної сировини з одночасним підвищенням родючості ґрунтів, поліпшенням ринку зайнятості у сільській місцевості та створенням  привабливих  умов  для роботи і проживання на селі.

 

Кількість публікацій:  65,в т.ч. за темою роботи – 28 (3 монографії, 10 статей, 5 рекомендацій,  18 тез доповідей