Ви є тут

Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"


Номер роботи - P 54

Автори:


Динамика пучков частиц высоких энергий в кристалических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излученияДовбня А.Н., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касилов В.И., Коваленко Г.Д., Маслов Н.И., Мороховский В.Л., Трутень В.И., Фомин С.П., Шраменко Б.И.  Dynamics of High Energy Particle Beams in Crystalline Structures: Control of Beam Parameters and Gamma-Ray PropertiesDovbnya A.N., Ganenko V.B., Greenenko A.A., Kasilov V.I., Kovalenko G.D., Maslov N.I., Morokhovskii V.L., Truten’ V.I., Fomin S.P, Shramenko B.I. 


Автори:

Довбня А.М. , Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касилов В.І., Коваленко Г.Д., Маслов М.І., 

Мороховський В.Л., Трутень В.І., Фомін С.П., Шраменко Б.І.

 

Представлена Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут", НАН України.

 

Метою роботи є дослідження ефектів у розсіянні та випромінюванні, що обумовлені особливостями динаміки пучків релятивістських частинок у кристалічних структурах, та вивчення можливостей використання цих ефектів для створення джерела інтенсивного гамма-випромінення із заданими властивостями, а також для поворотів пучків заряджених частинок високих енергій зігнутими кристалами.

На основі отриманих фундаментальних результатів та розроблених новітніх експериментальних методик і технологій зроблено пропозиції щодо їх практичного використання, а саме, для створення джерела інтенсивного гамма-випромінення з широким спектром можливого застосування, і зокрема, при створенні джерела позитронів для лінійних суперколайдерів, запропоновано новий стохастичниймеханізм повороту заряджених частинок ультрависоких енергій за допомогою зігнутих кристалів, який був успішно реалізований на прискорювачі SPS.

Результати відповідають вищому світовому рівню робіт в галузі фізики взаємодії частинок високих енергій з речовиною, а з окремих напрямків вони є пріоритетними.

За матеріалами роботи опубліковано 1 монографію, 2монографічних огляди, 7 оглядів в наукових журналах та збірках статей, 91 оригінальна стаття у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах (з них - 74 статті в журналах, що входять в базу даних SCOPUS) та отримано 10 авторських свідоцтв.