Ви є тут

Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях"


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 



Цикл научных работ "Исследование молекулярных основ нейродегенеративных, матаболических и онкологических патологий



Авторы:Горбенко Е.Н.,



Гришкова В.С., Николаенко А., В.



 



А series of the work "The investigation of molecular background of neurodegenarative, metabolic and oncological human pathologies"



Authors: Gorbenko O.M.,



GryshkovaV.S., NikolaienkoO.V.  


 

Автори: Горбенко О.М.,к.б.н.,Гришкова В.С., к.б.н. Ніколаєнко О.В.,  к.б.н.

 

Представлений Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України

 

Авторами проведено дослідження фосфатази PTEN, фосфатного транспортера NaPi2bта білка інтерсектину 1. Відомий пухлинний супресор фосфатаза PTENпригнічує активність РІ3-кіназного шляху. Мутації в гені pten, які призводять до втрати активності PTEN і як результат - до неконтрольованої надактивності компонентів РІ3-залежного каскаду, виявлені в багатьох пухлинах, включаючи гліобластому, меланому, пухлини ендометрію, рак простати і молочної залози.  Доведено негативний вплив PTENна процеси, опосередковані дією інсуліну, а саме, пригнічення фосфатазою всмоктування глюкози та вплив на метаболізм вуглеводів у печінці, що свідчить про залучення PTENдо регуляції метаболізму ліпідів та формування жирової тканини.

Створено базу даних генів 21-ї хромосоми людини та їхніх ортологів у миші, що сприяє встановленню молекулярних механізмів розвитку патологій, пов'язаних з генами 21-ї хромосоми людини. Знайдено нові зв'язувальні партнери інтерсектину 1 - убіквітинлігазу Cbl-bта адаптерний білок Ruk/, що дає можливість охарактеризувати низку закономірностей, які лежать в основі регуляції передачі клітинного сигналу через МАРК-шлях і вказують на тісну інтеграцію сигнальних шляхів з процесом ендоцитозу.

Результати досліджень можуть бути використані як для вивчення механізмів регуляції обміну ліпідів і з’ясування причин порушення їхнього обміну за умов розвитку таких захворювань як ожиріння, діабет другого типу та атеросклероз, так і відкривають перспективи щодо створення нових імунотерапевтичних та діагностичних препаратів для боротьби з цими захворюваннями.

 

Кількість публікацій:    42 наукові публікації, в т.ч.  1  розділ в міжнародній монографії,  12 статей у реферованих журналах  (10  міжнародних),  29 тез доповідей.  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 95.