Ви є тут

Цикл наукових праць "Автомати над кільцями: моделі і методи їх дослідження"


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Автори:

Цикл научных работ "АВТОМАТЫ НАД КОЛЬЦАМИ: МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ"


Авторы: Скобелев В.В.


  А series of the work “AUTOMATA OVER RINGS: MODELS AND METHODS OF ANALYSIS”


Authors: Skobelev V .V. 


Автор: Скобелєв В.В., к.ф.-м.н.

Представлений Інститутом прикладної математики і механіки НАН України.

Цикл наукових праць складається з 2 монографій і 17 наукових статей.

Створено основи для формування нового розділу алгебраїчної теорії автоматів, предметом дослідження якої є автоматні моделі на скінченних алгебраїчних структурах, а прикладною предметною областю -теоретичний аналіз алгоритмів перетворення та захисту інформації

Отримано низку фундаментальних результатів, які пов’язані з дослідженням для автоматних моделей на скінченних кільцях задач ідентифікації (параметричної і початкового стану) і аналізу множини нерухомих точок відображень, а також з розробкою схеми розв’язання систем поліноміальних рівнянь над кільцем

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, які пов’язані з  дослідженням автоматів на еліптичних кривих над скінченним полем, а також з побудовою імітаційної моделі для сім’ї автоматів над кільцем

Запропоновано нові підходи до розв’язання систем поліноміальних рівнянь над кільцем і до моделювання сім’ї автоматів над скінченним кільцем

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач моделювання сім’ї автоматів над скінченним кільцем з заданою асимптотичною точністю

Результати циклу мають значення для теоретичного обґрунтування обчислювальної стійкості алгоритмів перетворення та захисту інформації, які  реалізують автоматні моделі, визначені на скінченних кільцях.

Кількість публікацій: 60,в т.ч. за темою роботи  2 монографії, 10 статей, 7 тез доповідей, сумарна кількість посилань на публікації автора 3 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 3.