Ви є тут

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати


Номер роботи - P 42 ПОДАНА

Автори:

Структура и эволюция  Вселенной на галактических и космологических масштабах, скрытая масса и темная энергия: теоретические модели и наблюдательные результаты


Авторы:


Берцик П.П., Вавилова И.Б.,  Жданов В.И., Жук А.И., Караченцева В.Е., Минаков А.А., Новосядлый Б.С., Павленко Я.В., Пелых В.А., Пилюгин Л.С.


 


Structure and evulution of the Universe at the galaxy and cosmological scales, the hidden mass and the dark energy: theoretical models and observational results


Authors:


Berczik P.P., Vavilova I.B.,  Zhdanov V.I., Zhuk A.I., Karachentseva V.E., Minakov A.A., Novosyadlyj B.S., Pavlenko Ya.V., Pelykh V.A., Pilyugin L.S


 

Автори:

Берцик П.П., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

 

Представлена Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

Авторами проведено комплекс різнобічних досліджень глобальної та великомасштабної будови Всесвіту, галактичних та позагалактичних об’єктів, їх фізичних та хімічних параметрів.

Отримано низку пріоритетних теоретичних результатів та передбачень як в рамках Стандартної космологічної моделі, що базується на загальній теорії відносності, так і в її узагальненнях з використанням додаткових вимірів та скалярних полів; запропоновано нові моделі темної енергії та темної матерії.

Створено унікальні каталоги галактик, які застосовано для вивчення розподілів видимої та прихованої маси. Розроблено нові підходи до вивчення просторового розподілу матерії, її кластеризації, як за даними прямих спостережень світної матерії, так і з використанням гравітаційного лінзування.

Розроблено нові методи аналізу хімічного складу речовини в галактиках, отримано пріоритетні результати щодо динамічної та хімічної еволюції нашої та інших галактик, а також фізико-хімічної еволюції ультрахолодних зір як важливого складника прихованої баріонної матерії. Істотно скореговані дані, що існували раніше, щодо вмісту елементів в галактиках. Проведено безпрецедентне за роздільною здатністю чисельне моделювання еволюції галактичного центру.

Показниками творчого внеску є 392 публікації та 4 бази даних, відібрані з понад тисячі робіт авторів, виконані за більш ніж сорокарічний період. Cписок публікацій містить 5монографій, 24 авторських розділів в колективних монографіях і 349 статей у реферованих виданнях. Опубліковані 9 підручників та навчальних посібників. Рівень досліджень і міжнародний авторитет підтверд­жується публікаціями у провідних виданнях з найвищими імпакт-факторами. Кількість посилань на роботи авторів складає понад 7800 (за між­народними базами даних, що не охоплюють усі джерела). За результатами роботи захищено 9 докторських та 22 кандидатських дисертацій.