Ви є тут

Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Бобово-ризобиальные системі  в современном земледелии


Авторы:


Петриченко В.Ф., Бабич А.А., Коць С.Я., Михайлов В.Г., Патыка Н.В, Антипчук А.Ф., Маличенко С.М., Иванюк С.В., Тимченко В.Н., Мисик В.Ю.


 


Scientific bases of creation and introduction legume-rhizobium systems as means of increase in manufacture of plant protein


Authors:


Petrichenko V. F, Babich A.A., Kots S.J., Mykhailov V. G, Patyka N.V, Antipchuk A.F., Malichenko S.M., Ivanjuk S.V., Timchenko V. N, MysikV.Y.


 

Автори:

Петриченко В.Ф., Бабич А.О., Коць С.Я., Михайлов В.Г., Патика М.В., Антипчук А.Ф., Маліченко С.М., Іванюк С.В., Тимченко В.Н., Мисик В.Ю.

 

Представлена  Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН України.

 

 Для збільшення конкурентоспроможної продукції рослинництвапроведено дослідження мікробіологічних, молекулярно-генетичних особливостей формування та функціонування симбіотичних систем «бобові рослини – мікроорганізми». Запропоновано нові підходи до комплексної оцінки бобово-ризобіальних систем на різних етапах формування і функціонування симбіозу.

Отримано фундаментальні результати стосовносимбіотичної взаємодії бобових рослин і бульбочкових бактерій за різних етапів формування і функціонування симбіозу на фізіологічному та біохімічному рівні процесів.

 Вивчено  біологічне різноманіття прокаріотних форм, поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів tRFLP(terminalrestrictionsfragmentlightpolymorphism), які відображають таксономічнуструктуру й генетичне різноманіття ґрунтової мікрофлори.

Обґрунтовано та оцінено бактеріальне різноманіття в ґрунтах, виявлено нові генотипи ґрунтової мікробіоти, що не культивуються або слабо культивуються на селективних поживних середовищах загальноприйнятими мікробіологічними методами.

Створено високопродуктивні сорти бобових культур з підвищеною азотфіксацією

Результати досліджень викладено у 18 монографіях, 135 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 25 зарубіжних), сумарна кількість посилань на публікації авторів (SCOPUS) – 300,  h-індекс= 9. Отримано 82 патенти і авторські свідоцтва. За даною тематикою захищено 15 докторських 56 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться на засіданні Вченої ради Інституту рослинництва ім. В.Я.Юрьєва 12 вересня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків,  Московський пр. 142  (корпус 1, актова зала).

Матеріали обговоренння знаходяться в Секретаріаті Комітету.