Ви є тут

Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві


Номер роботи - P 26 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України.

Автори: чл.к. Іутинська Г.О., д.с.-г.н. Волкогон В.В., д.б.н. Курдиш І.К., д.б.н. Федоренко В.О., д.б.н. Гончар М.В., д.б.н. Циганкова В.А., к.б.н. Білявська Л.О., к.б.н. Смуток О.В.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено біосинтетичний потенціал мікроорганізмів різних таксономічних груп, генетичну і фізіологічну регуляцію біосинтезу нових антибіотиків, ферментів, біорегуляторів рослин, вплив наноматеріалів на продукування мікроорганізмами біологічно активних речовин та каталітичні властивості ферментів.

Створено наукові основи генетичної, метаболічної та білкової інженерії для конструювання мікробних надпродуцентів цінних речовин, отримання і застосування безпечних і ефективних мікробних препаратів для рослинництва. Сформовано базові концептуальні засади використання ферментів, синтезованих сконструйованими мікробними продуцентами, у біосенсорному і ферментативному аналізі, отримання мікробних біопрепаратів на основі біологічно активних речовин і мікроорганізмів – продуцентів цих сполук для їх практичного застосування. Запропоновано біотехнології отримання надпродуцентів антибіотиків і ферментів, використання наноматеріалів у нових біопрепаратах і аналітичних наборах, одержання нових ліній клітин із генетично опосередкованою стійкістю до патогенів.

Реалізовано наукову продукцію у біотехнологіях восьми екологічно безпечних біопрепаратів для рослинництва, десяти аналітичних наборів для біорозпізнавання важливих для практики речовин, двох нових клітинних ліній рослин.  Сконструйовані надпродуценти ферментів за певними ознаками переважають описані зарубіжні аналоги. Впровадження розробок здійснюється за ліцензійними угодами (9 – в Україні, 1 − в США), також препарати виготовляються Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України та на підприємстві "Львівдіалік". Ефект від впровадження за економічними розрахунками складає  понад 1,6 млрд.грн. 

Кількість публікацій: 16 монографій, 3 підручники, 286 статей (122 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 1404/21; Scopus – 1549/21; Google Scholar –3036/32. Отримано 11 патентів України на винахід та  патент США. За даною тематикою захищено 4 докторських та 38 кандидатських дисертацій.