Ви є тут

Активність антиоксидантних ферментів та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів


Номер роботи - M 56 ПОДАНА

Автор: Леус І.В., к.б.н.

Представлена Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

В роботі  досліджено вплив транс- і ряд цис-дикарбоксилатів диренію на розвиток пухлини, морфологічні і біохімічні характеристики еритроцитів та параметри оксидативного стресу крові у моделі канцерогенезу щурів при їхньому окремому введенні та разом з цисплатином.

Показано, що сполуки ренію різної конфігурації мали подібний протипухлинний ефект, проте для цис-дикарбоксилатів диренію(ІІІ) характерні: відновлення системи червоної крові, більш значний антиоксидантний ефект та ступінь активації еритроцитарної супероксиддисмутази  у порівнянні з транс-сполуками. Вперше показано залежність між структурою дикарбоксилатів диренію(ІІІ) та їхньою здатністю до активації еритроцитарної супероксиддисмутази у моделі пухлинного росту.

 В експериментах in vitro, показано, що сироваткові альбуміни взаємодіють зі сполуками ренію зі зміною нативної конформації в залежності від конфігурації сполуки ренію. З’ясовано, що сполуки ренію цис- і транс- конфігурації взаємодіють з еритроцитарною супероксиддисмутазою та здійснюють практично однакову зміну вторинної структури білка, що не впливає на активний центр ферменту.

Кількість публікацій: 20, в т.ч. 6 статей у провідних фахових виданнях.