Вы здесь

Нелинейное деформирование и выпучивание продольно сжатых цилиндрических оболочек с существенно выраженным неоднородным напряженно-деформированным состоянием


Номер работы - M 45 НАГРАЖДЕНА

Лихачова О.В., Колесніков М.В., Марченко В.А.

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України

Мета праці– розширення і поглиблення уявлень щодо деформування, механізму втрати стійкості і факторів, які відіграють вирішальну роль при випучуванні реальних поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (НДС).

Наукова новизна: одержано нові якісні та кількісні дані, у тому числі й експериментальні, щодо деформування і випучування кругових поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок за наявності: 1) неперіодичних локальних квазістатичних збурень (ЛКЗ) при різному характері та різних умовах прикладення поздовжнього стискання (5 схем ); 2) одиночних поперечного або поздовжнього розрізів для схем 1-5; 3) неоднорідного періодичного в окружному напрямку НДС, обумовленого неоднорідностями навантаження або формою серединної поверхні. Вперше побудовано криві рівноважних станів оболонки локальної закритичної конфігурації для схем 1-5. Вперше виявлено ряд ефектів у деформуванні і випучуванні розглянутих оболонок. Вперше встановлено загальні характерні особливості поведінки розв’язків лінійної і геометрично нелінійної задачі випучування оболонок з одним розрізом для схем 1-5. Вперше розрахунковим шляхом виявлено негативний ефект «статичного резонансу» для циліндричної оболонки, суть якого полягає в різкому зниженні навантаження її випучування при періодичній в окружному напрямі змінності НДС, що відповідаю змінності першої форми власних поперечних коливань оболонки.

Науково-практична значимістьроботи полягає 1) в розробці методики розрахунку у середовищі ПК ANSYS тонкостінних оболонкових конструкційз істотно неоднорідним НДС, яка дозволяє вірогідно оцінити навантаження їх випучування і вичерпання несучої здатності; 2) в демонстрації (шляхом порівняння результатів чисельних експериментів з даними відомих і власних фізичних випробувань та з результатами розрахунків інших авторів) широких можливостей використання ПК ANSYS для розв’язання складних нелінійних прикладних задач деформування і стійкості оболонок, а також можливості заміни дорогих випробувань реальних оболонок чисельними експериментами.

Загальна кількість наукових робіт– 44; монографій – 1; статей – 31, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 3; загальний індекс цитування робіт претендентів – 0.