You are here

Огляд премійованих робіт молодих вчених у 2017 році

З метою підтримки талановитих молодих науковців Указом Президента України присуджено сорок премій Президента України для молодих вчених 2017 року. Така державна форма підтримки молодих науковців  робить з маловідомої молодої особи людину, яку визнала держава.

 

Премію засновано у 2001 році для відзначення  молодих вчених віком до 35 років. Перші два роки присуджувалось десять премій молодим вченим Національної академії наук України,  а, починаючи з 2003 року, ці премії можуть отримувати молоді науковці незалежно від організації, де вони працюють. Указом Президента України від 24 березня 2003 року №253 встановлено  25 премій (з них – 10  премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.  У 2009 році кількість премій збільшено до 40 (з них – 15 премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі  20 тисяч гривень кожна. Починаючи з 2014 року, розмір премії – 40 тисяч гривень кожна.  З  2016 року  вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участь у конкурсі зі здобуття премії.

За цей період всеукраїнське визнання отримали 527 робіт (з 1624 поданих), лауреатами стали 1079 осіб, з них (на момент присудження) 78% вже мали науковий ступінь (61 доктор і 777 кандидатів наук.)

 

До Комітету у 2017 році надійшло 81 робота, до участі в конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 року  допущено 61 роботу. Відбулося громадське обговорення цих робіт. В Комітет надійшло 495 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій (з них 49 – зарубіжних), понад 1260 позитивних коментарів до робіт отримано на сайті Комітету.

В Комітеті розглянуто всі матеріали і після всебічного обговорення кожної роботи президія Комітету звернулась до Президента України з проханням присудити премії Президента України для молодих вчених 2017 року особам за відповідні роботи, які набрали не менш як три четвертих голосів присутніх на засіданні членів президії Комітету.

Указом Президента України  № 458/2017 від 29 грудня 2017 року присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.

Розподіл  премійованих робіт молодих вчених за поданням

 

Розподіл робіт молодих вчених за регіональною ознакою

До складу авторських колективів  премійованих робіт входять 89 науковців, серед них 11 докторів та 68 кандидатів наук.

 

Серед 11 докторів  наук:

доктори технічних наук – 2,

доктори юридичних наук – 2,

доктори економічних наук – 2,

доктор хімічних наук – 1,

доктор медичних наук – 1,

доктор історичних наук – 1,

доктор політичних наук – 1,

доктор наук  з державного управління – 1.

 

Серед 68 кандидатів наук:

 кандидатів технічних наук – 29,

кандидатів фізико-математичних наук –15,

кандидатів біологічних наук – 9,

кандидатів хімічних наук – 3,

кандидатів економічних наук – 3,

кандидатів медичних наук – 3,

кандидатів сільськогосподарських наук – 3,

кандидатів географічних наук – 1,

кандидат педагогічних наук – 1,

  кандидат наук з державного управління – 1.

 

 Премійовані роботи, в яких виконавці є докторами наук:

 

1.  Мухіна М.П., д.т.н. (Національний авіаційний університет) у складі авторського колективу за роботу "Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем".

Марина Мухіна та к.т.н. Світлана Ільницька відійшли від стереотипів і подивились в майбутнє безпілотних авіаційних систем (БАС), де обмеження одним джерелом навігації є крахом для них. Декілька навігаційних джерел це вже краще. А в даній роботі показано, як здавалося б зовсім незалежні системи можуть доповнювати одна одну завдяки розробленим алгоритмам комплексної обробки.

Об’єм та складність завдань, які ставляться перед БАС, особливо в умовах військових дій, доводять, що навігаційній системі відводиться особлива роль.

Автори знайшли ефективне рішення розв’язання задач точного, безперервного та надійного визначення навігаційних параметрів руху об’єкта, яке відбувається в єдиному інформаційно-функціональному комплексі із застосуванням сучасних методів обробки даних та ефективного комплексування навігаційних даних.

 

2.  Михайлюк П.К., д.х.н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за роботу "Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії".

Робота Павла Михайлюка є у певному сенсі унікальною. Молодий науковець опублікував свої праці у найпрестижніших хімічних журналах (Angewandte Chemie, Chemistry – А European Journal, European Journal of Organic Chemistry та ін.). І таких статей чимало. Його індекс Гірша – 17, цитувань – більше 950.

Автор розробив кілька нових реагентів, впровадив їх у практику органічного синтезу. Реагенти дуже швидко знайшли застосування у пошуку і розробці нових лікарських засобів. Синтезовані автором  флуоровмісні амінокислоти з успіхом застосовані як інструмент дослідження будови пептидів у біологічних мембранах. Конформаційно утруднені амінокислоти та аміни, що також є об'єктами даної роботи, вже входять у склад біологічно активних речовин, що проходять доклінічні дослідження як кандидати на лікарські засоби.

 

3.  Васильчук Є.О., д.політ.н. (Київський національний університет технологій та дизайну) за роботу "Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії".

На основі теоретичних досліджень Євгеном Васильчуком визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України. Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України

 

4.  Ходаківський О.А., д.м.н. (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова) за роботу "Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця".

Олексієм Ходаківськимвизначено спосіб вирішення актуальної наукової проблеми фармакології, що виявляється у підвищенні ефективності терапії гострих порушень мозкового кровообігу (ГПМК) та інфаркту міокарда (ІМ) шляхом застосування нового цитопротектораадемолу. Реалізовано доклінічну оцінку ефективності та безпечності нового лікарського засобу (адемол) для лікування ГПМК та ІМ.

Здійснено впровадження адемолу у виробництво ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями.

 

5.  Чурпіта Г.В., д.ю.н. (Національна академія внутрішніх справ МВС України) за роботу "Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства".

Ганною Чурпітою сформульовано єдиний концептуальний підхід до розуміння непозовного цивільного судочинства як особливого виду цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи з метою захисту інтересів, що охороняються законом, та безспірних суб’єктивних прав, що випливають зі змісту чітко регламентованих процесуальним та матеріальним законом правовідносин.

 Сімейний інтерес, відбиваючись у свідомості правомочного суб’єкта, є  фактором його вольової поведінки, а суб’єктивне сімейне право – особливим юридичним засобом реалізації приватних цілей і, тим самим, сімейного інтересу, що охороняється законом.

 

6.  Гриняк А.Б., д.ю.н.(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України) за роботу "Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики".

На основі норм чинного законодавства та положень доктрини цивільного та господарського права  Андрієм Гриняком обґрунтовано концепцію механізму цивільно-правового регулювання зобов’язань із виконання робіт, а також створено основи для удосконалення відповідного законодавства України та практики його застосування. Сформульовані нові положення щодо вироблення загальних ознак, що об’єднують усі підрядні договірні зобов’язання в договірний тип із виконання робіт, системи договорів, що опосередковують зобов’язання із виконання робіт, критеріїв розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій.

 Визначено оптимальні структури договірних зв'язків у цих правовідносинах та вироблено підходи щодо справедливого розподілу ризиків між контрагентами у договірному порядку.

 

7.  Сундук А.М., д.е.н. (Державна установа "Інститут економіки природо-користування та сталого розвитку НАН України") у складі авторського колективу за роботу "Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України".

Анатолієм Сундуком та к.е.н. Валерієм Мандзиком  проведено комплексну оцінку вартісних параметрів водних ресурсів України, що передбачає врахування фізичних, ринкових і додаткових характеристик і спирається на всебічний аналіз показників вартості в галузевому та територіальному вимірі, імплементація яких в практику функціонування водного сектору та економічної системи в цілому суттєво посилить ефективність їх розвитку. 

Розроблено та поглиблено теоретичні засади реалізації процедури оцінки вартості водних ресурсів, при формуванні нових методологічних підходів до проведення оцінки з удосконаленням методики врахування додаткових вартостей ресурсу.

 

8.  Петренко І.М., д.і.н. (Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") за роботу "Шлюбно-сімейні відносини у Гетьманщині 18 століття".

Ірина Петренко  провела комплексне історико-соціальне дослідження шлюбно-сімейних відносин у православній повсякденній культурі Гетьманщини XVIII ст. На основі опрацювання документів розглянуто вплив церковного, звичаєвого і світського права на повсякденні шлюбно-сімейні відносини, виявлено їх специфіку.

Шлюбно-сімейні відносини становлять собою своєрідну квінтесенцію політичних, економічних, соціальних і правових інститутів. Еволюція родини тісно пов’язана з розвитком суспільних відносин, тому вивчення історії шлюбу і сім'ї важливе для дослідження особливостей руху населення, вивчення правових відносин, розвитку політичних, економічних і соціальних систем.

 

9.  Шкуратов О.І., д.е.н.(Інститут агроекології і природокористування НААН України) у складі авторського колективу за роботу "Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні".

 Олексієм Шкуратовим разом з к.е.н. Вікторією Чудовською, к.е.н. Віктором Кипоренко та к.с.- г.н. Андрієм Вдовиченком розроблено еколого-економічні вимоги до ведення органічного сільського господарства, які представляють собою систему заборон і дозволів відносно сільськогосподарських технологій виробництва. Запропоновано методичний підхід до оцінювання потенціалу розвитку органічного сільського господарства на основі застосування індексів, що характеризують його величину в виробничому і споживчому аспекті та дають змогу виділити території залежно від їх потенційної ролі в цьому сегменті економіки.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Запропоновано модель оптимізації структури виробництва органічної сільськогосподарської продукції з урахуванням екологічної складової, яка передбачає взаємозв’язок між параметрами виробництва і змінами у процесах природно-ресурсного відтворення. Впроваджено стратегію розвитку органічного сільського господарства до 2020 року у "Дослідному господарстві "Сквирське".

 

10. Романенко Є.О., д.н.держ.уп.(Міжрегіональна академія управління персоналом) у складі авторського колективу за роботу "Маркетинг у механізмах державного управління".

Євгеном Романенко та к.н.держ.уп. Іриною Чаплай доведено необхідність та доцільність застосування інструментів маркетингу у діяльності органів державної влади у контексті сучасних дослідницьких підходів як пріоритетного засобу приведення їх діяльності у відповідність до потреб соціальних груп населення, які виступають в якості об'єкта вказаної діяльності.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку державного маркетингу, що дало можливість відкрити нові перспективи для використання маркетингу в механізмах державного управління. Запропоновано методичні рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у системі державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі.

 

11. Виклюк Я.І., д.т.н. (Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет") у складі авторського колективу за роботу "Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою".

Ярославом Виклюком та Валерією Савчук розроблено оригінальні методи динамічного мультимедійного екскурсійного супроводу туриста, що забезпечує синхронізацію та відтворення персонально відібраної мультимедійної інформації у відповідності до спланованого туристом маршруту. Запропоновано метод динамічного формування контенту екскурсії, що базується на онтологічному підході. Зазначений метод забезпечує формування контенту екскурсії за умови відсутності попередньо-спланованого туристичного маршруту екскурсії.

Розроблено архітектуру мобільної інформаційної туристичної системи "Мобільний інформаційний асистент туриста" (МІАТ), що відрізняється від існуючих аналогів модулем аналізу індивідуальних особливостей користувача (тип характеру, вік, стать, освіта, персональні уподобання тощо), що дозволяє надавати туристові персоналізовану підтримку під час подорожі.

 

  Відзначено роботу "Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання", виконану кандидатами наук Мар'яном Дорошем, Віктором Лисечком та Ольгою Чепіль з Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України, які отримали низку фундаментальних результатів, що полягають у визначенні експлуатаційного ресурсу конструкційних елементів з урахуванням їх наводнювання за наявності нестаціонарного нерівномірного температурного поля та змінного тиску водню; розробці методики з визначення напружено-деформованого стану великогабаритних трубних конструкцій з порожнистою стінкою. Робота містить пріоритетні результати з визначення перерозподілу водню навколо колового концентратора напружень, тріщини та жорсткого включення за дії зовнішніх навантажень у наводнених пружних тілах.

Кандидатами фізико-математичних наук Василем Харчеко та Іриною Лисенко з Інституту прикладної фізики НАН України в роботі "Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням"проведено дослідження мікроструктурних перетворень в чистих матеріалах та твердих бінарних розчинах, що знаходяться в умовах впливу сталої дії опромінення. Для детального та повного аналізу динаміки процесів упорядкування, фазового розшарування та структуроутворення авторами застосовано схему мультимасштабного моделювання. Авторами проаналізовано стійкість бінарних розчинів на основі цирконію при зміні концентрації легуючих елементів.

 Основними перевагами роботи "Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням"  у порівнянні з відомими аналогами є універсальність та конструктивність розроблених керуючих алгоритмів та можливе спрощення їх комп’ютерної реалізації. Кандидатом фізико-математичних наук Вікторією Грушковською (Інститут прикладної математики і механіки НАН України) досліджено асимптотичні властивості траєкторій нелінійних систем у критичних випадках теорії стійкості руху, отримано опис атракторів абстрактних динамічних систем, запропоновано умови стабілізованості системи в термінах її інваріантів відносно перетворень зі зворотним зв'язком.

 Робота "Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства" кандидатів фізико-математичних наук Дмитра Ситника, Наталії Романюкі ЛіліїЛ исенко з Інституту математики НАН України поєднує результати дослідженьдля високоточного наближеного розв’язання ряду важливих задач, які належать до сучасних розділів обчислювальної математики ітеорії наближеньта описуються лінійними і нелінійними операторними та диференціальними рівняннями. В роботі побудованометодибез насичення точності для наближення розв’язків нелокальної задачі Коші з сильно-позитивним операторним коефіцієнтом,розроблено низку схемфункціонально-дискретного методу для нелінійних крайових задач та задач на власні значення, а також застосованометод узагальнених моментних зображень до задач раціональної апроксимації.Завдяки використанню операторного підходу проведено вичерпне дослідження запропонованих аналітичних, чисельних та чисельно-аналітичних методів, які мають ряд унікальних характеристик та істотних переваг в порівнянні з існуючими в світі аналогами.

Метою роботи "Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини" кандидатів фізико-математичних наук Пацагана Т.М., Кравціва І.Я., Гайдуківської Х.А. є вирішення низки фундаментальних задач у галузі фізики м’якої речовини, вивчення властивостей класичних плинів при наявності просторового обмеження. Запропоновані методи реалізовані у вигляді аналітичних викладок та числових алгоритмів, за допомогою яких проведено ґрунтовні розрахунки для досліджуваних систем та отримано результати, що суттєво розширюють розуміння таких явищ як фазові переходи газ-рідина в простих, сіткоутворюючих, нематичних та іонних плинах; переходи між ізотропною і нематичною фазами в плинах із орієнтаційною взаємодією; розшарування та структурне впорядкування в полімерних розплавах.

 

 

Кандидатами фізико-математичних наук Олегом Козачком, Лесею Куротчин та Ігорем Яциком у роботі "Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами" сформулювано задачі для кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами з урахуванням механічного впливу газорідинного заповнювача зазорів, міжфазних пластинчастих ділянок на продовженні тріщин і ширини ділянки контакту берегів тріщин, розроблено методики дослідження цих задач. Результати роботи формують теоретичне підґрунтя для вивчення контактної поведінки технічних і природних структур в різних газорідинних середовищах та дають можливість точніше оцінити критичне навантаження і залишковий ресурс пластинкових елементів конструкцій з тріщинами після виявлення макротріщин.

На основі аналізу стану зварних з'єднань міжступеневого відсіку ракети-носія та твердопаливних корпусів ракетних двигунів (робота "Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки"кандидатом технічних наук Ігорем Дерев'янко та Кристиною Козіс (ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля") запропоновано вирішення проблеми оцінки якості ракетно-космічної техніки (РКТ). Розроблено нові методи візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів РКТ, нові методи оцінки стаціонарності, незалежності, формування детермінованих та стохастичних моделей, вивчені особливості їх використання, визначені умови та межі їх використання.

В роботі"Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбінкандидати технічних наук Панченко Н.А., Безлюдна М.В., Петельчиц В.Ю. запропонували нові системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін з подачею охолоджувача в поглиблення різної форми та при створенні складної вихрової структури перед поверхнею охолодження. Ці системи не поступаються за теплофізичною ефективністю кращим зарубіжним аналогам типу "fan-shape", але характеризуються більш простою технологією і меншою вартістю виготовлення. Результати роботи впроваджено в ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", в навчальному процесі НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Економічний ефект від впровадження полягає в зниженні до 20% витрат охолоджуючого повітря і, як наслідок, підвищення ККД на 2%, що дозволяє економити близько 5% паливного природного газу.

  Кандидатами фізико-математичних наук Інною Кір'ян та Галиною Михайловою з Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України (робота "Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики") показано, що при використанні в якості робочого середовища пропан-бутану та ацетилену синтезовано матеріал, який є типовим глобулярним аморфним вуглецем з графітоподібним типом ближнього порядку. Створено перспективні наносистеми для потреб електротехніки та енергетики на основі вуглецевих наноматеріалів, зокрема, вуглецевих нанотрубок у діапазоні концентрацій від 0 до 100 ваг. %. Отримані композити мають високі електричні та механічні характеристики, що забезпечує достатній рівень міцності та одночасно невелику вагу виробів. Розроблені наноматеріали з використанням модифікованих вуглецевих нанотрубок є ефективними перетворювачами сонячної енергії в електричну.

Співробітниками Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (робота "Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах") кандидатами технічних наук Іриною Тросніковою та Євгеном Солодким створено нові об’ємно армовані надтверді композиційні матеріали, які мають в порівнянні з традиційними неармованими вищу в 1,5 рази твердість, в 2 рази - міцність та в 3 рази - зносостійкість. Шляхом промислових випробувань в ТОВ "Епсілон ЛТД" (м. Івано-Франківськ) доведено технічну і економічну доцільність нанесення зносостійких покриттів із армованого сплаву реліту, легованого молібденом, на робочі поверхні шнеків пресів-екструдерів. Створені керамічні армовані композити системи Mo-Si-B успішно випробувані в ДП "Конструкторське бюро "Південне" як матеріали для корпуса камери рідинного двигуна РД840, що ефективно працюють в температурному діапазоні 1200-1600°С, підвищуючи робочі температури на 20%, зменшуючи питому вагу конструкцій на 27% та знижуючи негативний вплив на навколишнє середовище. Сплави системи В-О-С застосовані для підвищення твердості та щільності елементів керамічних пластин бронежилетів 6-го класу захисту, які пройшли успішні випробування на базі ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

 У роботі "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції", яка також представленаНаціональним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",кандидатами технічних наук Клименко Т.Є., Талімоновою Н.Л., Золотухіною К.І. розроблено комплексний технологічний процес забезпечення якості захищеної продукції на етапі офсетного друку, розроблено математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу та математичну модель, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах. Вдосконалено технологічний процес друкування і закріплення відбитків на підставі науково-обґрунтованих параметрів технологічного середовища друкарського контакту. Результати впроваджено у виробництво на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

У роботі "Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергіїкандидатами фізико-математичних наук Меньшиковою С.І., Будник О.В. та Дорошенко Г.М., Орловою Д.С. проведено дослідження щодо виявлення розмірних ефектів у тонких плівках PbTe, PbSe, Bi2Te3 та Bi1 xSbx, які є перспективними термоелектричними матеріалами та відносяться до класу топологічних ізоляторів, шляхом вивчення залежностей кінетичних властивостей від різних факторів, що відкриває широкі можливості для практичного використання цих об’єктів у термоелектриці і інших сферах електроніки. Виявлено осциляції транспортних властивостей плівок в залежності від їх товщини, наявність яких пов’язується з квантуванням енергетичного спектра носіїв заряду та визначає можливість керування параметрами шляхом варіювання товщини тонких плівок.

 Кандидатами хімічних наук Крістіною Гусаковою та Ольгою Пуріковою з Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (робота "Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості"розроблено ряд способів синтезу пористих та монолітних матеріалів, запропоновано ряд способів одержання пористих та монолітних полімерних композиційних матеріалів на основі високотехнологічних сітчастих поліціануратів з контрольованою структурованістю та регульованим комплексом фізико-хімічних властивостей. Створено високотехнологічні композиційні матеріали для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості на основі термічно та хімічно стійких сітчастих поліціануратів з контрольованою структурованістю для роботи в екстремальних умовах, такі як мультифункціональні мембрани й фільтри та в’яжучі, покриття, герметики аерокосмічного призначення. Створені композиційні матеріали відповідають кращим світовим аналогам.

 Кандидати технічних наук Павло Костенко та Олена Славко із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (робота "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам") створили  інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації інформаційних систем, побудованих на базі комп’ютерних мереж та реляційних баз даних, за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних.

 Олександром Сенецьким та Романом Русановим у роботі"Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі" визначено можливість генерації 80-500 кВт електроенергії на основі утилізації теплової потужності котла на біомасі за допомогою когенераційної енергоустановки на базі турбінного циклу з низькокиплячим робочим тілом, яка пропонується для автономного електро-, теплопостачання громадських будівель невеликих населених пунктів.  За рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів вдалося забезпечити ККД проточної частини турбіни у 85%, що не поступається світовим аналогам. Простий термін окупності міні-ТЕЦ на біомасі електричною потужністю 80-500 кВт складає до 4 років.

 Представниками Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова кандидатами технічних наук Козловським А.В., Коноваловим А.В., Гричем А.В. та Остапенком О.В. (робота "Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій") розроблено методики числового експерименту, схемо-технічні рішення і рекомендації з проектування та конструювання газотурбінних і газопоршневих установок із застосуванням плазмохімічних і термосорбційних технологій стабілізації теплового стану газотурбіних  та газопоршневих двигунів з використанням скидного енергопотенціалу двигунів. Результати дослідження впроваджені на підприємствах ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПАТ "Завод "Екватор", ТОВ "Хладотехніка", ВАТ "Сандора"–"Pepsiсо Україна", економічний ефект складає понад 3,5 млн. грн.

 У роботі "Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту" Аллою Дудник та Тарасом Лендєлом (Національний університет біоресурсів та природокористування України) розроблено наукові основи керування електротехнічними комплексами для підвищення енергоефективності та продуктивності, базуючись на особливостях динаміки станів складних біотехнологічних об’єктів. Розроблено математичні моделі виробництва томатів із урахуванням особливостей біологічного об’єкта і на їх основі сформовано енергоефективні стратегії керування електротехнічними комплексами.

 Кандидатами технічних наук Наталією Гринченко, Ольгою Неклесою, Олександром Нагорним та Раїсою Плотніковою з Харківського державного университетухарчування та торгівлі (робота "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації"створено наукові основи технологій сферифікованих харчових продуктів, в основу яких покладено екструзійне формування плинних рецептурних сумішей у середовищі іонотропного полісахариду альгінату натрію, упровадження яких дозволило розробити широкий асортимент продукції (у вигляді капсульованих олій, томатних соусів, соків та бальзамічних оцтів, десертної продукції) з високими споживними властивостями. Результати досліджень покладено в основу функціонування нового виробничого підприємства ТОВ "Капсулар", яке випускає продукцію на ринок України і здійснює експортне постачання сферифікованих продуктів до США, Іспанії, Болгарії, Ізраїлю та інших. На вітчизняному обладнанні організовано випуск нової продукції у фірмах "ELAYO GRUP" та "ACER CAMPESTERS, S.L" (Іспанія).

 У роботі "Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)", яку представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет", Заболотною Ю.О., Логуновою О.О., Прокудіним О.З. та Тимошенком Є.В. доведено закономірності деформування породного масиву навколо підземних виробок, на основі яких розроблені інноваційні технології відпрацювання запасів вугілля, впровадження яких дозволить усунути низку екологічних, соціальних і економічних проблем регіону з подальшою диверсифікацією діяльності вугледобувних підприємств. Розроблено комплекс інноваційних технологій, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище.

 Результати досліджень к.б.н. Білоус О.П., к.г.н. Гуляєвої О.О., к.б.н Соколова Є.В. та Іванової Н.О., які представлені в роботі "Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України", використано для прогнозування стану водних екосистем при заповненні морською водою лиману Куяльник та реконструкції Каховської гідроелектростанції. Авторами запропоновано алгоритм цілісної оцінки та розроблені нові індекси, що дозволяють визначити природну стійкість, інтенсивність гідробіологічних процесів, антропогенне перетворення природних умов.  Підготовлено екологічні вимоги для оптимізації роботи Дністровського гідроенергетичного комплексу, рекомендації для органів місцевого самоврядування Комінтернівського та Кілійського районів Одеської області.

Кандидатом біологічних наук Михайлом Дерев'янчуком співробітником Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (робота "Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем"з'ясовано особливості дії брасиностероїдів (БС) на метаболізм клітин рослинної складової природних екосистем, спрямованої на підвищення їх стійкості до дії стресів, встановлення молекулярних основ організації систем внутрішньоклітинної ліпідної сигналізації, регуляції процесів транспорту електронів в електронтранспортному ланцюзі мітохондрій в процесі реалізації біологічної дії БС в клітинах рослин, як за оптимальних умов так і за умов впливу абіотичних стресорів на рослинну складову природних екосистем.

У роботі "Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні" кандидатами сільськогосподарських наук Оксаною Посилаєвою та Павлом Чернишенком з Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН Українистворено 15 нових високопродуктивних, з підвищеною адаптивністю до несприятливих чинників довкілля скоростиглих та середньоранніх сортів сої зернового напряму використання, що відповідають вимогам виробництва, і за рівнем урожайності не поступаються кращим вітчизняним та світовим аналогам. Впроваджений у виробництво спосіб десикації насінницьких посівів сої сприяє істотному заощадженню матеріально-технічних ресурсів і підвищенню ефективності вирощування нових сортів.

Кандидатом хімічних наук Іриною Омельченко в роботі "Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів" вивчено вплив базових структурних факторів, таких як розмір циклу, наявність в молекулі гетероатомів та замісників, співвідношення ароматичності і конформаційної гнучкості ненасичених циклів. Створено основи для побудови прогностичних моделей зміни різноманітних фізико-хімічних властивостей ароматичних циклів в залежності від їх елементного складу та структурної будови.

Кандидатами біологічних наук Янком Р.В., Кузнецовим К.І., Куликом В.Б., Савотченко А.В. з Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України (робота "Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій"встановлено роль молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій у регуляції активності нейронів гіпокампа в нормі та під час епілептичних нападів. З'ясовано роль потенціалкерованих калієвих каналів у передачі зорового сигналу з сітківки ока до центральної нервової системи (ЦНС). Створено основи у розумінні механізмів, які залучені до процесів епілептогенезу, передачі зорового сигналу від сітківки ока до ЦНС, знеболення ендогенними опіоїдами та впливу мелатоніну і гіпоксії на фізіологічну активність клітин сполучної тканини різних органів.

 У роботі "Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота" кандидатом біологічних наук  Дар'єю Старосилою та кандидатом медичних наук Анною Рибачук вивчено властивості та механізми антивірусної дії нової групи препаратів – рослинних флавоноїдів та встановлено високу антимікробну, протизапальну та репаративну активність наночастинок срібла та золота.Визначено високу репаративну активність наночастинок срібла, золота та їх комбінації розміром 30 Нм порівняно із ефективністю комерційних антисептичних препаратів та показано здатність бактеріальних клітин клінічних ізолятів мікроорганізмів активно акумулювати наночастинки в середині клітин.Вперше виявлено здатність наночастинок золота та їх комбінації з наночастинками срібла стимулювати структуро утворювальний потенціал стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини.

Асистентом Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України кандидатом медичних наук Катериною Пустовойт  (робота "Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку") визначено розподіл навантажень усіх кісткових структур при диспластичних синдромах колінного суглоба за умов нормального і високого стояння наколінка та різних форм виростків стегнової кістки. Сформовано базові концептуальні засади моделювання умов руйнування диспластичного колінного суглоба. Запропоновано поліпшити діагностичний пошук в артрології. Реалізовано новий діагностичний критерій та прогностична модель (формула) розвитку диспластичного гонартрозу, що на відміну від світових аналогів дозволяють оптимізувати діагностичний процес і дають можливість уникнути помилок у плануванні хірургічного лікування.

 Кандидатом медичних наук Андрієм Дінцем у роботі "Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози" проведено оцінку експресії ідентифікованих протеїнів в пост-Чорнобильській та спорадичній папілярній карциномі щитоподібної залози, що дозволило визначити потенційні діагностичні маркери папілярного раку щитоподібної залози. Створено каталог протеїнів, що складають протеомний профіль рідини доброякісних кіст щитоподібної залози та кістозної папілярної карциноми щитоподібної залози.

 У роботі "Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень, індукованих цукровим діабетомк.б.н. Гузиком М.М., Лабудзинським Д.О., Тихоненко Т.М. досліджено рівень процесів полі-ADP-рибозилювання протеїнів у тканинах різних органів за цукрового діабету 1 типу, їх зв'язок із іншими метаболічними процесами та експериментально обґрунтовано можливість застосування нікотинаміду та холекальциферолу для корекції індукованих діабетом порушень. Дослідження ефектів введення терапевтичних доз нікотинаміду та холекальциферолу за експериментального цукрового діабету дають змогу стверджувати, що ці сполуки володіють протизапальною, антиоксидантною, імуномодулюючою та цитопротекторною дією.

 Кандидатом педагогічних наук Андрієм Стрюком у роботі "Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженеріїсформовано методичні засади організації комбінованого навчання системного програмування фахівців з програмної інженерії на І рівні вищої освіти, що передбачає використання системи управління комбінованим навчанням. Спроектовано, реалізовано та упроваджено програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа", який доцільно використовувати для організації комбінованого навчання, навчального процесу за дистанційною формою, у післядипломній освіті, для інформаційного забезпечення процесу виробничого та корпоративного навчання. Розроблені методичні засади комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії відповідають провідним світовим тенденціям розвитку вищої ІТ-освіти.

 

Молоді вчені вносять вагомий вклад у створення нових знань, пропонують чимало оригінальних рішень. Яскравий доказ - наукові роботи лауреатів.

 

Секретаріат Комітету.

02.01.2018

Share: