You are here

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

____________________________________________________________

 

Інструкція

про порядок висунення та оформлення документів робіт,

 які подаються для участі у конкурсі зі здобуття

 Державної премії України в галузі науки і техніки

 

 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки  (далі – Комітет) приймає роботи для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) щорічно до 1 квітня.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за:

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на історію України (у тому числі дослідження щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні періоди, щодо Голодомору 1932 – 1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України до європейського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

 

1.2. Щорічно присуджується до п'ятнадцяти Державних премій, у тому числі до чотирьох – за роботи, що становлять державну таємницю.

 

1.3. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не провадиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

 

1.4. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи (далі – претендент), так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним.

Не допускається включення до складу колективу претендентів, робота якого висувається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття Державної премії за іншу роботу.

 

1.5. До розгляду не приймаються:

наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники,якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менш ніж за рік до їх висунення;

роботи в галузі техніки, матеріалів і технологій – до освоєння їх у виробництві;

роботи, вже удостоєні Державної премії України;

роботи, які вже двічі брали учать у конкурсі зі здобуття Державної премії.

 

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ  РОБІТ

 

2.1. Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), (далі – організація) за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а підручників – колегією Міністерства освіти і науки України.

Висування робіт (крім робіт, які становлять державну таємницю) провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

 

2.2. Висунення осіб до складу колективу претендентівздійснюється за місцем їх роботи вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами організацій шляхом таємного голосування.

У разі відсутностівченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради в організації підставою для включення особи до складу претендентів є подання з місця основної роботи за підписом керівника організації.

 

2.3. Рішення про остаточний склад колективу претендентів приймається в організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії, таємним голосуванням за кожного претендента окремо, в т.ч. представників від інших організацій (на підставі результатів таємного голосування за місцем їх основної роботи), або за поданням керівника організації.

Претенденти не беруть участі в таємному голосуванні.

Рішення щодо претендента, який висувається на здобуття Державної премії посмертно та претендентів громадян іноземних держав приймає організація, яка висуває роботу.

Примітка: Протокол висунення роботи з її остаточним складом претендентів та протоколи і подання про висунення осіб за місцем їх основної роботи представляються до Комітету.

 

3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

 

 До Комітету особисто одним із претендентів подаються:

1)    документи (том 1) – 3 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);

2)     зміст (опис) роботи (том 2) – 1 примірник у паперовому вигляді (2 примірники на двох електронних носіях);

3)    додаткові матеріали до опису роботи;

4) основні монографії (не більше 10).

 

 В електронному вигляді до Комітету подаються:

1)    анотація роботи трьома мовами;

2)    реферат роботи (з першого тому);

3)    довідки про творчий внесок кожного  претендента  (з першого тому), скановані копії одним файлом в PDFформаті;

4)    опис роботи (том 2) – 2 примірники на двох електронних носіях.

 

 

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

 

3.1.1. Документи – том 1 і  опис роботи – том 2, які подаються у паперовому вигляді: формат аркушів А4 (297х210мм), текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14.

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка висунула роботу на премію.

3.1.2. На обкладинці кожного тому вказуються:

– повна назва організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі;

– назва роботи;

– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.

(зразок 1)

 

3.1.3. На початку кожного тому наводиться перелік документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.4. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.

 

3.2. ДОКУМЕНТИ – том 1

3.2.1. Лист–подання, у якому вказується організація, яка висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка висуває роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

 

3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);

назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна  бути повернута робота після її розгляду в Комітеті;

прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян (як правило, один із претендентів).

 (зразок 2)

 

3.2.3. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією стосовно роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, в т.ч. її творчий внесок в роботу з врахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних".

Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника  документів.

(зразок 3)

 

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами.

 У рефераті вказується короткий зміст роботи, наукова новизна, основні науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий ефект, кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших), патентів на винахід, в т.ч. міжнародних, захищених дисертацій та інша інформація, яка характеризує роботу.

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього висування.

 

3.2.5. Протокол(и) або витяг із протоколу(ів) засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації стосовно включення особи (осіб) до складу колективу претендентів, роботи якого висуваються на здобуття премії. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх кандидатів, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного претендента окремо. Протокол(и) з відповідними підписами завіряються печаткою.

(зразок 4)

 

3.2.6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок в подану роботу, основі теоретичні і практичні результати, які увійшли в зазначену роботу (розроблення наукових основ, побудова концепцій, визначення закономірностей, розроблення технічних умов та завдань, результати досліджень та їх впровадження тощо) кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інших).

Довідка підписується претендентом та керівником організації, завіряється печаткою.

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації.

 

3.2.7. Відомості про претендента:

прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті у називному  та давальному відмінках);

дата народження;

освіта;

спеціальність;

науковий ступінь;

академічне звання;

вчене звання;

посада;

місце основної роботи;

службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

домашня адреса та  телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.

 (зразок 5)

 Примітки:

а) якщо після висунення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо  висунуто особу, яка пішла з життя, у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

 

3.2.9. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.

(згода)

Згода подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.

 

Документи тому 1 повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

При повторному висуненні роботи оформлення документів провадиться знову.

 

3.3. ОПИС РОБОТИ – том 2

3.3.1 Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий ефект та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список наукових публікацій, в т.ч. патентів  даної роботи.

Обсяг матеріалів 2 тому не повинен перевищувати 250 аркушів, примірник в паперовому вигляді повинен бути переплетений.

 

3.4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ОПИСУ РОБОТИ.

До додаткових матеріалів включаються:

копії основних статей, схеми, карти, фотографії тощо;

копії патентів, які відносяться до роботи;

копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво

довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, де здійснено це впровадження.

Додаткові матеріали можуть бути включені до тому 2 (в межах 250 аркушів).

3.5.  АНОТАЦІЯ РОБОТИ

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, назва організації, яка висунула роботу та коротка характеристика роботи. Вказується: мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість, кількість опублікованих монографічних видань, кількість публікацій за темою роботи, загальна кількість посилань на публікації та  h-індекс (згідно баз даних SCOPUS, Google Shcolar та інші).

 Анотація подається українською, російською і англійською мовами в електронному виглядіобсягом до 1–ї сторінки на кожній з мов (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту - 14).

(зразок 6)

До Комітету може бути представлено презентацію роботи (до 20 слайдів в PDF форматі).

*   *   *

Роботи приймаються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

вул. Антоновича, 51, кімната 1212, м. Київ, 03680.

телефони:  (044)246–78–19, т/ф  (044)246–63–00.

***

Інструкція про порядок  висунення та оформлення документів робіт,які подаються для участі у конкурсі зі здобуття  Державної премії України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 14.06.2000 року № 800/2000 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N17/2003 від 14.01.2003, N314/2006 від 19.04.2006, N571/2006 від 23.06.2006, N1179/2007 від 04.12.2007, N178/2013  від 02.04.2013, N230/2016 від 31.05.2016),  Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016.

Інструкцію затверджено постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від  17  червня 2016  року № 3.